Spring naar content

De raad vergadert; voorbesprekingen op 30 juni

24 juni 2020, 10:18

Dinsdag 30 juni om 19.00 uur houdt de gemeenteraad twee voorbesprekingen met beeld- en meningsvorming als doel. De besluitvorming vindt plaats tijdens de raadsvergadering op 14 juli. De gemeenteraad moet dan een besluit nemen over een groot aantal voorstellen. Om al die onderwerpen goed te kunnen behandelen vinden er de 30ste twee voorbesprekingen tegelijkertijd plaats. Daarin komen onder andere onderstaande punten aan de orde:

Voorbespreking I

Vaststellen jaarrekening 2019

In de jaarrekening en het jaarverslag vertelt het college welke plannen in 2019 uitgevoerd
zijn en wat dit gekost heeft. Het vaststellen van deze documenten door de gemeenteraad is de laatste stap in de afhandeling.

Kaderbrief 2021 gemeente Buren

In de kaderbrief voor 2021 presenteert het college de plannen voor het nieuwe jaar en het
geld dat daarvoor beschikbaar is.

Herziening grondexploitatie 2020

De gemeente heeft verschillende stukken grond in beheer, zoals Teisterbant en  bedrijventerrein Doejenburg II. De gemeenteraad krijgt elk jaar informatie over de voortgang en financiële stand van zaken wat het beheer van deze stukken grond betreft.

Voorbespreking II

Aanleg ontsluitingsweg bedrijventerrein Doejenburg II, Maurik

De meeste kavels aan de buitenzijden van bedrijventerrein Doejenburg II in Maurik zijn verkocht. Daarom kan de gemeenteraad nu een besluit nemen over de aanleg van een verbindingsweg in het oostelijke gedeelte.

Visie kerngericht werken 2020-2023

De gemeente wil samen met inwoners werken aan de leefbaarheid in de verschillende kernen van de gemeente Buren. Inwoners moeten gezien, gehoord en erkend worden. Dit doet de gemeente door kerngericht werken. Dat houdt in dat de gemeente de inwoners betrekt bij de uitvoering van plannen. De gemeente werkt ook mee aan plannen van inwoners en er is ruimte voor maatwerk: een verschillende aanpak in verschillende kernen. In deze visie staat op hoofdlijnen hoe de gemeente dit de komende jaren vorm wil geven.

Bestemmingsplan Smalriemseweg 39, Beusichem

Als de gemeenteraad instemt met dit bestemmingsplan kan er een extra woning gebouwd worden op Smalriemseweg 39 te Beusichem. Inwoners hebben zes weken de tijd
gehad om op het plan te reageren. Hier is geen gebruik van gemaakt.

Prijsgrens goedkope woningbouw

In het verleden heeft de gemeente met projectontwikkelaars afgesproken dat een goedkope koopwoning niet meer dan €170.000 vrij op naam (v.o.n.) mag kosten. Dit is
vastgelegd in de Woonvisie 2014-2020. Door sterk stijgende kosten is deze prijs niet meer haalbaar voor projectontwikkelaars. Het college stelt de gemeenteraad voor om de prijsgrens te verhogen van €170.000 v.o.n. naar €185.000 v.o.n. Op die manier kunnen de nieuwe projecten in de gemeente doorgang vinden.

Openbaar, zonder publiek

Om het aantal personen tot een minimum te beperken zal de vergadering zonder publiek plaatsvinden. Volgens de Gemeentewet moet de raad in het openbaar vergaderen, zodat inwoners en andere belangstellenden het debat en de besluitvorming kunnen volgen. Ook zonder publiek is de vergadering openbaar, deze wordt namelijk live uitgezonden via de website van de gemeente. U vindt de uitzending op www.buren.nl/gemeente > live-uitzendingen.

Inspreken

Bij de voorbespreking van de raad kunt u inspreken. U kunt op die manier reageren op een punt dat op de agenda staat of aandacht vragen voor een ander onderwerp. Door de maatregelen in de bestrijding van het coronavirus kunt u niet tijdens de vergadering inspreken. Wel kunt u uw inspreekreactie via e-mail sturen. Wilt u inspreken? Neem dan contact met de griffier, dhr. G. van Droffelaar via griffier@buren.nl, tel. 14 0344 of 06-11480209.

Agenda en vergaderstukken

De agenda en bijbehorende vergaderstukken vindt u via buren.nl/gemeente > agenda en vergaderstukken. Klik op de datum van de vergadering en alle informatie verschijnt op uw scherm.

Volg de gemeenteraad

Alle informatie over de gemeenteraad vindt u onder gemeenteraad via www.buren.nl/gemeente. Via social media kunt u ook communiceren met de raad en raadsleden. Wilt u op de hoogte blijven van activiteiten van de raad of meedoen aan het gesprek? Like dan de Facebookpagina en volg ons op Twitter.