Spring naar content
Terug naar het overzicht

Terugblik gemeenteraad 14 juli

17 juli 2020, 09:08

14 juli vergaderde de Burense gemeenteraad. Het was de laatste raadsvergadering voor het zomerreces en de agenda stond boordevol voorstellen waar de raad een besluit over moest nemen. Tegen middernacht werd de vergadering door burgemeester De Boer beëindigd met een tik van de voorzittershamer.

Vragenkwartier

Elke raadsvergadering begint met een vragenkwartier, waarin de raadsleden vragen kunnen stellen aan het college. Daarin kwam onder meer de bestemming van woningen in het centrum van Maurik aan de orde. Door een fout uit het verleden is bewoning van woningen zonder bedrijfspand volgens het bestemmingsplan daar niet toegestaan. Dit levert problemen op als eigenaren hun woning willen verkopen. Het college gaat het bestemmingsplan aanpassen en zal in gesprek gaan met de betrokkenen.

Ook werd een vraag gesteld over de opstapplaats bij de bushalte in Ommeren. Hierdoor hoeven passagiers niet meer in de berm te staan, wat een verbetering is. Voor rolstoelen en rollators is de opstapplaats niet geschikt. De wethouder zegde toe dat de opstapplaats verbeterd zal worden, zodat deze geschikt en veilig wordt voor alle gebruikers.

Verder kwam de verkeersoverlast aan bod van motoren, met name op de dijken. De wethouder zegde toe hier aandacht aan te besteden in het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan. Via e-spraak (online inspraak) hebben veel inwoners de overlast van motoren al aan de gemeente doorgegeven. In april 2021 behandelt de gemeenteraad het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan en zal dit punt terugkomen.

Ten slotte volgde een vraag over de bouw van een recreatiepark in Eck en Wiel. De inwoners zijn bezorgd over de verkeersdrukte die dat met zich meebrengt. Wethouders Maier en Van den Hurk gaan binnenkort in gesprek met de eigenaar over de plannen. Dan zullen ze ook de verkeersoverlast bespreken.

Lokale omroep

Het Commissariaat voor de Media wijst per gemeente voor een periode van vijf jaar één lokale omroepinstelling aan en vraagt dan de gemeenteraad om advies. Het college stelt aan de raad voor om SPO-BCVW (Stichting Publieke Omroep Buren, Culemborg, Vijfheerenlanden en West Betuwe) aan te wijzen als lokale omroep voor de gemeente Buren. Deze stichting is ontstaan door een fusie van SRC FM en RTV Betuwe. Door middel van een amendement stelde een van de partijen voor om in plaats daarvan te kiezen voor SST (Stichting Stadsomroep Tiel). Tien raadsleden stemden voor het amendement en tien tegen, één raadslid was afwezig. Dat betekent dat de stemmen staakten en het voorstel de volgende raadsvergadering opnieuw in stemming wordt gebracht.

Wat is een amendement?
Een amendement is een voorstel tot wijziging van het voorgestelde besluit. Als de meerderheid van de gemeenteraad vóór het amendement stemt, dan is hiermee het voorgestelde besluit gewijzigd.

Nieuw beleid begraafplaatsen 2020-2030

De gemeenteraad ging akkoord met het nieuwe begraafplaatsenbeleid. In dit beleidsplan staat hoe de
gemeente de staat van de begraafplaatsen kan verbeteren door de beplanting en bestrating aan te pakken en door de herinrichting van bestaande grafvelden. Ook worden de tarieven en perioden van grafrecht aangepast.

Vaststellen jaarrekening 2019

In de jaarrekening en het jaarverslag vertelt het college welke plannen in 2019 uitgevoerd zijn en wat dit gekost heeft. De gemeenteraad stelde deze documenten vast, waarmee de financiën van 2019 zijn afgehandeld.

Kaderbrief 2021 gemeente Buren

Normaal gesproken stelt de gemeenteraad in juli de kadernota vast, waarmee de raad op hoofdlijnen de koers voor de komende jaren bepaalt. Dit jaar gaat het anders door de coronacrisis. Daarom kan het college geen uitgebreide kadernota voorleggen aan de gemeenteraad. Het is belangrijk dat de gemeenteraad wel een aantal hoofdlijnen (kaders) vaststelt, omdat de begroting daarop wordt gebaseerd. Dit heeft de raad gedaan door de kaderbrief vast te stellen.

Prijsgrens goedkope woningbouw

In het verleden heeft de gemeente met projectontwikkelaars afgesproken dat een goedkope koopwoning niet meer dan €170.000 vrij op naam (v.o.n.) mag kosten. Dit is
vastgelegd in de Woonvisie 2014-2020. Door sterk stijgende kosten is deze prijs niet meer haalbaar voor projectontwikkelaars. De gemeenteraad ging akkoord met het voorstel om de prijsgrens tijdelijk te verhogen van €170.000 v.o.n. naar €185.000 v.o.n. Op die manier kunnen de nieuwe projecten in de gemeente doorgang vinden.

Aanleg ontsluitingsweg bedrijventerrein Doejenburg II, Maurik

De meeste kavels aan de buitenzijden van bedrijventerrein Doejenburg II in Maurik zijn verkocht. De gemeenteraad stemde daarom in met de aanleg van een verbindingsweg in het oostelijke gedeelte.

Raadsvergadering terugkijken

De openbare raadsvergadering is live uitgezonden via internet. U kunt de vergadering terugkijken via het archief van de live-uitzendingen.