Aanbeveling herbenoeming burgemeester De Boer

19 december 2018

Op 18 december heeft de gemeenteraad van Buren besloten de heer J.A. de Boer MSc aan te bevelen voor herbenoeming in het ambt van burgemeester van de gemeente Buren met ingang van 6 mei 2019. De raad is tot deze aanbeveling gekomen op basis van een zorgvuldig doorlopen voorbereiding door de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad en besloten beraadslagingen.

Op grond van artikel 61a lid 2 van de Gemeentewet zendt de gemeenteraad de aanbeveling inzake de herbenoeming van de burgemeester aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door tussenkomst van de commissaris van de Koning. De commissaris van de Koning brengt advies uit aan de minister over de aanbeveling van de gemeenteraad (artikel 61a lid 5 Gemeentewet). Vervolgens zal de minister bij zijn voordracht aan de Kroon slechts van de aanbeveling van de gemeenteraad afwijken op gronden ontleend aan het advies van de commissaris dan wel andere zwaarwegende gronden, zo staat in artikel 61a lid 6 van de Gemeentewet.