Spring naar content

Beleidskader voor plaatsing van kleine windmolens in Buren

2 mei 2023, 13:31

In het coalitieakkoord 2022-2026 staat dat het college kleine windmolens voor eigen gebruik mogelijk wil maken. De raad stelde op 25 april het beleidskader voor de plaatsing van kleine windmolens in Buren vast. Hiermee weten initiatiefnemers waarmee ze rekening moeten houden bij een aanvraag voor een kleine windmolen en kan deze aanvraag eenvoudig worden getoetst. Daarnaast worden kleine windmolens uitgezonderd van de verklaring van geen bedenking. Hierdoor wordt het proces versneld.

Bijdragen aan energietransitie en het elektriciteitsnet ontlasten

Kleine windmolens dragen bij aan de energietransitie. Ook kunnen ze het elektriciteitsnet ontlasten als ze worden gebouwd voor eigen gebruik.

Vooral een combinatie van een kleine windmolen en zonnepanelen kan voor bedrijven interessant zijn. Deze combinatie zorgt voor een constante opwek van energie. Daarnaast worden bedrijven zo minder afhankelijk van elektriciteit van het net. Een voorwaarde is wel dat een kleine windmolen grotendeels voor eigen gebruik is bestemd.

Nieuw element in het landschap

Kleine windmolens zijn een nieuw element in het landschap van de gemeente Buren. Er mogen nu maximaal 20 molens worden geplaatst. Dit doen we omdat het een nieuwe ontwikkeling is. Als deze 20 molens zijn gebouwd, dan evalueren we het beleidskader. Daarna wordt bepaald of er meer molens gebouwd mogen worden.

Randvoorwaarden

Voor de kleine windmolens is een beleidskader met randvoorwaarden uitgewerkt.

  • Zo stellen we eisen aan de locatie en vorm van de molen.
  • Ook mogen de windmolens ogen een tiphoogte hebben van 25 meter.
  • De molens mogen alleen op korte afstand van (bedrijfs)bebouwing of dichtbij het erf worden geplaatst.
  • In weidevogelgebieden mogen er geen kleine windmolens worden geplaatst.

Omwonenden

We staan alleen kleine windmolens toe buiten de bebouwde kom, buurtschappen en bebouwingsconcentraties. Op deze manier is er voldoende afstand tot omliggende woningen. Ook voorkomen we zo geluidsoverlast. Dit betekent dat we alleen kleine windmolens toestaan in het buitengebied en op bedrijventerreinen. Zo voorkomen we overlast voor omwonenden.

Meer weten over de kleine windmolens? Neem contact op met onze medewerkers van ruimtelijke ontwikkeling. Dit doet u door een mail te sturen naar gemeente@buren.nl of bel 14 0344.

Beleidskader kleine windmolens