Spring naar content

Besluiten van de gemeenteraad

Dit nieuwsbericht is verlopen.
28 september 2022, 16:36

Op dinsdagavond 20 september en donderdagavond 22 september vergaderde de gemeenteraad. Gedurende deze extra lange vergadering bogen de raadsleden zich over een volle agenda.

Overhandiging profielschets voor ‘de Beste burgemeester van Buren’

Tijdens de vergadering werd de profielschets voor de toekomstige burgemeester van Buren vastgesteld door de gemeenteraad. Daarna volgde de overhandiging van de profielschets aan de heer J. Berends, Commissaris van de Koning in Gelderland. Inmiddels is de vacature voor de nieuwe burgemeester opengesteld t/m 17 oktober. 

Visie Recreatie en Toerisme 2022

Gemeente Buren wil een aantrekkelijke locatie zijn en blijven voor toeristen en recreanten. Echter wil de gemeente wel rekening houden met de draagkracht van de omgeving, en daarom niet inzetten op maximale groei van recreatie. Zo wordt er in de visie rekening gehouden met de kansen en knelpunten van Burense toeristentrekkers, zoals Stad Buren, Eiland van Maurik, het buitengebied en recreatieplassen. De visie zorgt ervoor dat plannen rondom deze gebieden makkelijk getoetst kunnen worden aan het beleid van de gemeente. 

Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP)

Het GVVP beschrijft het verkeers- en vervoersbeleid van gemeente Buren. Het voormalige beleid stamde uit 2005. Om die reden diende het beleid vernieuwd te worden. De gemeenteraad stemde unaniem in met het besluit en via een amendement van de PCG e.a. werden er twee beslispunten aan het besluit toegevoegd m.b.t. verkeersveiligheid bij het winkelcentrum in Lienden en de oversteekplaatsen van de N320/N834.

Moties vreemd

Een motie ‘vreemd’ geeft aan dat het gaat om een onderwerp dat die avond niet op de agenda staat.

  • De fracties Gemeentebelangen en VVD riepen het college op om samen met de gemeenteraad na te denken over hun rol in toekomstige maatschappelijke crisissen. Aanleiding voor de motie was de crisisnoodopvang in gemeente Buren. De motie is aangenomen, nadat een meerderheid bestaande uit Gemeentebelangen, VVD en PCG voor de motie stemden.

Verder besloot de raad:

  • In te stemmen met het weigeren van een omgevingsvergunning voor twee duivenhokken aan de Nieuweweg 1 in Zoelen.
  • In te stemmen met het bestemmingsplan in Ingen aan de P. van Westrhenenweg 5.
  • In te stemmen met het bestemmingsplan aan de Ommerenwal 1 te Ommeren.
  • In te stemmen met de verlenging van de tijdelijke vervanging van mevr. A van Zijl-Hoek door mevr. E. Schlösser (D66).
  • De heer H. van Vierssen te benoemen tot tweede plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad.
  • Enkele raadsleden tijdens de vergadering te benoemen als lid van externe commissies.