Spring naar content

Besluiten van de gemeenteraad

22 maart 2023, 16:26

Op dinsdag 21 maart vond een besluitvormende raadsvergadering plaats. De gemeenteraad debatteerde voor het eerst onder leiding van de nieuwe voorzitter Hans Martijn Ostendorp.

Groen licht voor de startnotitie integraal sport- en gezondheidsbeleid

Momenteel heeft de gemeente Buren geen sportbeleid en het gezondheidsbeleid dient geactualiseerd te worden. De startnotitie vormt de eerste aanzet tot een nieuw beleid. De gemeenteraad stemde unaniem in met de notitie. Daarnaast verzocht Gemeentebelangen het college te onderzoeken of gemeente Buren kan aansluiten bij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur, zodat volwassenen die geen geld hebben om deel te nemen aan culturele en sportieve activiteiten dat wel kunnen. Deze motie werd unaniem aangenomen.

Buren neemt deel aan stuurgroep Energiepark Echteld-Lienden

In 2021 verleende de gemeenteraad geen medewerking aan het energiepark Echteld-Lienden. De provincie besloot echter het plan over windmolens in gemeente Buren door te zetten. De gemeenteraad besloot eerder dat wethouder De Bas deel mocht nemen als agendalid aan de stuurgroep om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen.

Inmiddels is gebleken dat meepraten in de stuurgroep een vereiste is om de belangen van de nabijgelegen kernen Ommeren, Lienden en Lingemeer zo goed mogelijk te kunnen behartigen. Daarom besloot de gemeenteraad een motie vreemd op initiatief van de VVD te steunen. In deze motie is voorgesteld dat de wethouder voortaan als volwaardig lid kan deelnemen aan de stuurgroep, zodat de belangen van inwoners optimaal behartigd kunnen worden.

Wissel fractievoorzitter D66

Tijdens de raadsvergadering nam mw. Schlösser (D66) afscheid als raadslid. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 verving zij fractievoorzitter en raadslid mw. Van Zijl-Hoek i.v.m. ziekte. Mw. Schlösser keert terug als burgerlid.

Onderschrift foto: “Dhr. Van Alfen bedankte mw. Schlösser voor haar harde werk.”

Overige besluiten van de gemeenteraad vindt u via op deze pagina. De raadsvergadering terugkijken? Dat kan via deze pagina.

De heer Van Alfen bedankte mevrouw Schlösser voor haar harde werk