Spring naar content

Besluiten van de gemeenteraad

1 juni 2023, 16:00

Dinsdag 30 mei vond een besluitvormende raadsvergadering plaats. Tot in de laatste uurtjes bogen de raadsleden zich over een aantal belangrijke onderwerpen.

Gemeenteraad stemt in met verkoop en nieuwbouw van gemeentehuis

De gemeente Buren wil besparen op de exploitatiekosten van het gemeentehuis. Op dit moment wordt de ruimte in het huidige gemeentehuis niet volledig benut en is het onvoldoende duurzaam, waardoor de jaarlijkse exploitatiekosten hoog zijn. Bij nieuwbouw kan worden voldaan aan de meest recente duurzaamheidseisen en gaan de jaarlijkse kosten fors omlaag. In het huidige gemeentehuis komen 75 sociale huurappartementen. Gemeentebelangen, PCG, CDA en VVD stemden in met dit plan. Daarbij onderstreepten zij vooral het belang van de 75 te realiseren woningen.

PvdA-GroenLinks, D66 en Partij voor de Dieren stemden tegen. Volgens hen staan de verkoop van het gemeentehuis en de te realiseren huurwoningen los van de beslissing om een nieuw gemeentehuis te bouwen. In hun ogen is meer onderzoek nodig naar de mogelijkheid om de gemeentelijke organisatie (gedeeltelijk) in een bestaand pand binnen de gemeente te huisvesten en zijn gesprekken met inwoners voor dit besluit van belang. 

Vastgoed- en accommodatiebeleid

De meerderheid van de Burense gemeenteraad stemde in met het uitwerkingskader vastgoed- en accommodatiebeleid. Daarmee geeft de gemeenteraad het college de opdracht om tot nadere invulling en uitwerking over te gaan. Tijdens de vergadering heeft de wethouder toegezegd daarbij in gesprek te gaan met de betrokken partijen en de mogelijkheden te onderzoeken m.b.t overname en onderhoud door deze partijen.   

Buren maakt een start met circulaire economie

Grondstoffen beter benutten en minder afval maken. Daarover gaat circulaire economie.

De gemeenteraad zette tijdens de raadsvergadering een eerste stap in de richting van een circulaire economie door in te stemmen met de startnotitie. Met deze notitie beslist de gemeenteraad dat de gemeente Buren van 2024-2029 aan de slag gaat met de onderwerpen duurzaam inkopen en circulair handelen, circulair bouwen, ondernemers ondersteunen en stimuleren, hergebruik stimuleren en afval als grondstof. Het college van B&W werkt deze onderwerpen uit in een uitvoeringsplan.

Wissel bij PCG Buren

Fractievoorzitter Erik Zaaijer nam, na vijf jaar actief te zijn geweest als raadslid, afscheid van de gemeenteraad. Voormalig burgerlid Rijk Prosman volgt hem op en werd tijdens de vergadering benoemd tot raadslid. Jan Keuken neemt het fractievoorzitterschap over. Daarnaast werd Harry Koning benoemd tot burgerlid voor de PCG.

Naast deze besluiten boog de gemeenteraad zich ook nog over enkele andere onderwerpen, waaronder de huisvesting van arbeidsmigranten, een motie over spuitzones en een nieuwe aanvliegroute voor Schiphol. Wilt u hierover meer weten?

Overige besluiten van de gemeenteraad vindt u op deze pagina. De vergadering terugkijken? Dat kan via deze pagina.