Spring naar content

Bestemmingsplan ‘Kersentuin’ in Maurik

11 februari 2019, 11:49

Voor de locatie van het voormalige zorgcomplex de ‘Kersentuin’ aan de Valentijnstraat in Maurik hebben we een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding. Het voormalige zorgcomplex is al jaren niet meer als zodanig in gebruik en daarom wordt al enkele jaren gesproken over herontwikkelingsplannen op deze locatie.

Wat gaat het bestemmingsplan mogelijk maken?

Stichting Woningbeheer Betuwe heeft voor deze locatie een stedenbouwkundig plan op laten stellen om de bestaande bebouwing te slopen en nieuwbouw te realiseren ten behoeve van 25 sociale huurwoningen. In dit stedenbouwkundig plan is ingezet op de ontwikkeling van een klein woonbuurtje dat aansluiting zoekt bij de bebouwing in de directe omgeving van het plangebied. Centraal in het plangebied ligt een groen ingerichte openbare ruimte die geldt als centrale ontmoetingsplek voor de buurt. Een nieuwe weg aan de oostzijde van het plangebied wordt begeleid met groen en zal een gedeelte van de benodigde nieuwe parkeerplaatsen bereikbaar maken.

Wat is de status van het bestemmingsplan?

Het ontwerpbestemmingsplan lag zes weken ter inzage. De initiatiefnemer heeft de plannen in deze periode tijdens een informatieavond aan omwonenden en overige belanghebbenden toegelicht. Naar aanleiding van de terinzagelegging zijn geen zienswijzen ingediend. Er zijn alleen drie ambtshalve wijzigingen doorgevoerd in het bestemmingsplan dat nu aan de raad ter vaststelling voorgelegd wordt.

Hoe nu verder?

Het bestemmingsplan wordt dinsdag 19 februari behandeld in de voorbespreking van de gemeenteraad. Na vaststelling ligt het bestemmingsplan ‘Maurik, Kersentuin’ nog eenmaal zes weken ter inzage, ditmaal voor beroep. Als er geen beroep wordt ingesteld is het bestemmingsplan onherroepelijk. Een vergunning voor het bouwen van de woningen kan dan aangevraagd worden.

Beroep instellen

Beroep instellen kan alleen als u eerder in de procedure bezwaar hebt gemaakt. Over het maken van bezwaar en het instellen van beroep leest u op deze pagina.