Spring naar content

College stemt niet in met principeverzoek voor wind- en zonnepark Tweesluizen in Kapel-Avezaath

2 mei 2023, 19:56

Eind 2022 kwam er bij de gemeente Buren een aanvraag (principeverzoek) binnen voor het plan om een wind- en zonnepark ten westen van het buurtschap Tweesluizen in Kapel-Avezaath te maken. In het plan staat dat initiatiefnemer Edelweiss Renewables vijf windmolens met een hoogte van ongeveer 250 meter wil gaan bouwen. Naast de windmolens wil de initiatiefnemer een zonnepark van 20 hectare maken. Het college van burgemeester en wethouders besloot tijdens de collegevergadering van 25 april 2023 niet in te stemmen met dit zogeheten principeverzoek.

Gemeenteraad kiest niet voor windmolens

De gemeenteraad heeft op 15 juni 2021 bij het vaststellen van de RES 1.0 ingezet op de opwek van duurzame energie met zonnepanelen. De gemeenteraad heeft zich uitgesproken tegen het plaatsen van grote windmolens. Daarom wordt er aan het plaatsen van vijf grote windmolens geen medewerking verleend.

Weidevogelgebied

Het gebied waar Edelweiss Renewables het zonnepark wil maken, is aangewezen als weidevogelgebied. Dit om te voorkomen dat het open gebied en de kwaliteit voor weidevogels vermindert. In de omgevingsvisie en de ruimtelijke kaders staat dat er geen ruimtelijke ontwikkelingen mogen plaatsvinden in of binnen een afstand van 1.000 meter van weidevogelgebieden en natura 2000-gebieden.

Past niet binnen het bestemmingsplan

Voor het gebied in Kapel-Avezaath gelden de bestemmingsplannen ‘Buitengebied, eerste herziening’ en ‘Buitengebied 2009’. De bestemmingen zijn ‘Agrarisch met waarden – Komgebied’ en ‘Agrarisch – Oeverwalgebied’. Een zonneveld is niet mogelijk binnen deze bestemmingen.