Spring naar content

De gemeenteraad vergadert op 18 oktober

Dit nieuwsbericht is verlopen.
3 oktober 2022, 09:00

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 18 oktober vanaf 19.30. Tijdens deze raadsvergadering kunt u niet inspreken; dat is alleen mogelijk in de Voorbespreking. De vergadering vindt plaats in de Raadzaal van het gemeentehuis, De Wetering 1, Maurik. U bent van harte welkom!

Waarover vergadert de raad?

Hieronder staan een aantal bespreekpunten kort toegelicht. De volledige agenda en de voorstellen vindt u op deze pagina.

  • Het Uitvoeringsplan Klimaatadaptatie (deel 1)

Klimaatadaptatie houdt in dat de gemeente de leefomgeving zo goed mogelijk wil aanpassen aan klimaatverandering. Uit onderzoek is gebleken dat de regio Rivierenland gevoelig is voor droogte, wateroverlast, hitte en overstromingen. Het Uitvoeringsplan bevat dan ook maatregelen om gemeente Buren klimaatbestendiger te maken. Bijvoorbeeld maatregelen over het vergroten van afvoercapaciteit van water d.m.v. goten, het (verwijderen van) drempels en buizen. Ook wordt een polit voorgesteld om te testen in hoeverre regentonnen, het verwijderen van tegels en het afkoppelen van hemelwaterafvoeren versteende locaties in gemeente Buren beter bestand kunnen maken tegen wateroverlast.

  • Vaststellen nieuw archeologiebeleid

Het huidige archeologiebeleid komt nog uit 2008 en dient daarom vernieuwd te worden. Dit beleid geeft namelijk een verouderd beeld weer, maar vernieuwing is ook nodig door veranderingen in wet- en regelgeving in het ruimtelijke domein en de erfgoedsector. Daarom is in 2019 en 2020 grootschalig archeologisch onderzoek gedaan in de gemeente Buren. Het nieuwe beleid bestaat uit verschillende kaarten, die een zo volledig mogelijk beeld geven van archeologisch waardevolle en verwachtingsgebieden. Op grond van deze kaarten kan beter bepaald worden waar welk onderzoek nodig is bij ruimtelijke ontwikkelingen, om onnodige kosten en lange procedures zoveel mogelijk te voorkomen.

  • Afscheid en installaties in de raad

Tijdens de vergadering zal mevr. I. Tetteroo-Baldinger (VVD) afscheid nemen als raadslid van de VVD. Dhr. R. Hullekes zal haar plaats innemen. Mevr. Tetteroo-Baldinger zal terugkeren als burgerraadslid. Verder zal dhr. F. van Leeuwen geïnstalleerd worden als burgerraadslid voor Gemeentebelangen. Tenslotte zal de nieuwe griffier, mevr. R. Kuipers, aangewezen worden. Met deze aanwijzing neemt dhr. J.J. Rochat afscheid als griffier a.i.

Agenda van de gemeenteraad

Dinsdag 4 oktober
Oordeelsvormende Raad (Voorbespreking) 

Dinsdag 11 oktober
Beeldvormende Raad

Dinsdag 18 oktober
Besluitvormende Raad