Spring naar content

Een positief resultaat voor Buren in 2022 en een pas op de plaats in 2024

6 juni 2023, 16:14

Vooral door een aantal incidentele meevallers sluit de gemeente Buren het jaar 2022 positief af met een resultaat van ruim 4,1 miljoen euro. Vanuit dit positieve resultaat reserveert de gemeente 130.000 euro voor duurzaamheid. Daarnaast bouwt de gemeente aan haar reserve. Buren werkte in 2022 aan verschillende projecten, zoals het gemeentelijk verkeer- en vervoerplan en de energiearmoede. In 2022 heeft Buren ook zorg gehad voor Oekraïense vluchtelingen en asielzoekers. Voor het toekomstig beleid maakt de gemeente een pas op de plaats.

Highlights: wat heeft Buren gedaan in 2022?

Wonen, werk en recreatie

In 2022 maakten we een omgevingsvisie. De omgevingsvisie helpt ons om de komende jaren goede ruimtelijke keuzes te maken en initiatieven te toetsen. Ook hebben we verschillende ondernemers begeleid bij de realisatie en ontwikkeling van hun recreatieplannen. In 2022 groeide de woningvoorraad met 96 woningen. De groei ontstond door 28 sociale huurwoningen en 68 koopwoningen > € 355.000, waarvan één koopwoning tussen € 250.000 en € 355.000.

Fysieke leefomgeving

Het verminderen van de energiearmoede was een belangrijk thema in de gemeente Buren. In 2022 keerde de gemeente Buren een energietoeslag uit aan inwoners die dat nodig hadden. Ook ontvingen stichtingen en verenigingen die het nodig hadden afgelopen winter een energiecompensatie. Daarnaast voerde de gemeente in 2022 twee pilots uit voor het verminderen van de energiearmoede met snelle isolatiemaatregelen.

Ook lag de focus op verkeer en wegen. Het gemeentelijk verkeer- en vervoerplan is in 2022 geactualiseerd en vastgesteld door de gemeenteraad. Met het gemeentelijk verkeer- en vervoerplan zetten we onder andere in op het vergroten van de verkeersveiligheid, het stimuleren van fietsen en het verhogen van de kwaliteit van de leefomgeving.

Sociaal domein

In 2022 heeft de gemeente extra maatregelen bedacht om huishoudelijke ondersteuning te kunnen blijven bieden aan inwoners die dat hard nodig hebben, zoals de huishoudcoach. Door de stijgende vraag naar huishoudelijke ondersteuning en door tekorten aan personeel is het lastig om alle aanvragen te voldoen. Afgelopen jaar heeft de gemeente daarom opnieuw stevig ingezet op preventie. Dat deden wij samen met onze partners. Zo zetten we onder andere in op preventieve huisbezoeken aan 75-plussers en jongerencoaching. Ook heeft Buurtgezinnen gezinnen gekoppeld die ondersteuning aan elkaar kunnen bieden.

Sport, cultuur en onderwijs

Er is veel gedaan op het gebied van sport. De sporthal in Maurik is opgeleverd. In 2022 vond de eerste JOGG kick-off plaats op de Dag van de Gezonde Jeugd en organiseerden we in samenwerking met sportverenigingen verschillende sportinstuiven. Daarnaast heeft de gemeente ingezet op het stimuleren van kwetsbare inwoners om vaardig in bewegen te worden.

Inwoners, bestuur en veiligheid

Voor de visie op dienstverlening maakten we in 2022 een uitvoeringsplan waarin we stappen omschrijven om onze dienstverlening aan inwoners en ondernemers te optimaliseren en verbeteren.

We hebben ook veel gedaan op het gebied de aanpak van ondermijning. De gemeente Buren is als eerste binnen de regio gecertificeerd door het keurmerk Veilig Buitengebied. Met deze publiek private samenwerking slaan we de handen ineen om het net rondom criminele en ondermijnende activiteiten te sluiten.

Duurzaamheid en sparen

Buren reserveert een bedrag van € 130.000 voor duurzaamheid. Dit bedrag wordt onder andere ingezet voor het energie besparen en isoleren (warmtetransitie), de energiearmoede en de pilot versteende omgeving (klimaatadaptatie).

Steeds meer taken worden door het Rijk overgedragen aan gemeenten. Daardoor blijft de financiële toekomst onzeker en is het verstandig om een reserve op te bouwen. Daarnaast ligt er nog een uitdaging voor Buren om een aantal projecten vanuit het bezuinigingstraject te realiseren. De overige bijna 4,1 miljoen euro gebruikt de gemeente daarom om de spaarpot aan te vullen.

Kadernota: pas op de plaats

Het college moet een pas op de plaats maken voor nieuw beleid. De afgelopen jaren zijn er namelijk steeds meer taken vanuit het Rijk naar gemeenten overgedragen. Zo ook naar de gemeente Buren. Er zijn structurele opgaven die veel tijd vragen, zoals de woonopgave, Jeugd en Wmo en duurzaamheid, én er ligt een toekomstambitie ‘groei met een beetje bruis’ waarin de gemeente stappen wil zetten. Om dit goed te doen is focus nodig. De komende tijd wil het college van burgemeester en wethouders ruimte maken om de focus aan te brengen en de taken die er liggen nog beter uit te voeren. De kadernota van Buren gaat niet over nieuw beleid, maar over het door ontwikkelen van de gemeente.