Gemeente Buren investeert in kernen

12 oktober 2018

Begroting biedt ruimte om samen met inwoners te werken aan leefbaarheid

De gemeente Buren is financieel gezond. De begroting voor 2019 en de drie jaren daarna is sluitend. Dat betekent dat uitgaven en inkomsten in balans zijn. Er zijn voldoende reserves om tegenvallers op te vangen en er is financiële ruimte voor nieuwe activiteiten. De begroting is digitaal te raadplegen.

“Ik ben ontzettend blij met de begroting die we presenteren. De kernwoorden in ons coalitieakkoord zijn: samen, pro actief en kerngericht. Dat zie je terug in de begroting. Niet alleen in woorden maar vooral in daden. We willen op een andere manier gaan werken. Samen met inwoners en de omgeving. 2019 is een jaar dat in het teken staat van opbouwen. We ontwikkelen een aantal visies en richten processen in. Daarmee ligt er een goede basis om de jaren daarna onze ambities waar te maken”, zegt wethouder Sietske Klein de Jong.

Kerngericht werken

Een concreet voorbeeld van de uitwerking van de ambities van het college is de visie op kerngericht werken. Alle kernen zijn uniek en verschil mag er zijn. In 2019 kijkt de gemeente samen met inwoners welke behoeftes er zijn in hun kern, of ze functies kunnen combineren en wat inwoners zelf kunnen doen om hun kern leefbaar te houden. Gelijktijdig start er een pilot in drie kernen waarin de gemeente gaat werken met kernteams op locatie. Ook komt er in 2019 een leefbaarheidsbudget per kern beschikbaar waarmee inwoners initiatieven kunnen starten.

Economische groei leidt tot bedrijvigheid

De gemeente profiteert van de economische groei. Dit biedt kansen voor de verkoop van bedrijfskavels op Doeijenburg II. Economische groei leidt tot bedrijvigheid. Het aantal plannen dat de gemeente ontvangt groeit dan ook. Om in te kunnen spelen op die ontwikkelingen is extra formatie nodig.

Thema’s over de jaren heen

De gemeenteraad heeft drie thema’s benoemd waar zij zich de komende jaren op wil richten. Werken met thema’s biedt de mogelijkheid pro actief te anticiperen op ontwikkelingen. De thema’s zijn:

• Samen aan de slag voor het klimaat en duurzaamheid;
• Kerngericht werken (Krachtige kernen)
• Samen sterk in de Regio (De regionale economie als versneller).

Raadsvergadering op 6 november

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 23 oktober (voorbereidend) en dinsdag 6 november (besluitvormend) over de begroting.