Spring naar content

Gemeente tegen opslag munitie defensie op grondgebied Buren

8 februari 2024, 10:33

Het ministerie van Defensie is op zoek naar nieuwe locaties om munitie op te slaan. Eén van de (mogelijke) locaties ligt in de gemeente Buren. De gemeente heeft aangegeven dat een locatie binnen de gemeente Buren hiervoor niet geschikt is. Het college van Burgemeester en wethouders heeft in een zienswijze aan het ministerie van Defensie aangegeven waarom de locatie ongeschikt is. De vestiging van een munitieopslag binnen onze gemeentegrenzen zou onder andere de mogelijkheid tot woningbouw beperken en dat is juist iets waar op dit moment grote behoefte aan is. Daarnaast spelen in het gebied onder andere negatieve effecten op cultuurhistorische waarden, de ontwikkeling van de landbouw en recreatie een grote rol.

In het gebied zijn er veel oeverwallen en is er een beschermd weidevogelgebied. Het gebied is van groot belang voor de fruit- en veeteelt. Ook een camping in het gebied zou schade ondervinden als de plannen van Defensie door zouden gaan.

De gemeente Buren is daarom geen voorstander van uitbreiding met nieuwe locaties maar adviseert het ministerie van Defensie vooral om naar uitbreiding van bestaande locaties (inbreiding) te kijken.

Wethouder Pieter Neven: “Een munitieopslag past wat mij betreft niet in onze mooie gemeente. Het staat haaks op onze lokale fruit- en veeteelt, de recreatie en onze lokale woningbouwopgave voor de stad Buren en Kerk Avezaath.”.