Spring naar content

Nazi-schat Ommeren: geen aanleiding tot extra maatregelen

5 januari 2023, 20:05

Update 9 januari 2023:

Vandaag is er niemand aangetroffen in het gebied, die op zoek was naar de nazi-schat. We blijven de situatie nauwlettend monitoren, voor nu is er geen aanleiding tot het nemen van maatregelen.

5 januari: Nieuwsbericht nazi-schat Ommeren

Morgen 10 januari bespreekt het college de situatie rondom de nazi-schat in Ommeren tijdens de collegevergadering.

Op dinsdag 3 januari vierde het Nationaal Archief de jaarlijkse Openbaarheidsdag. De schatkaart van een nazi-schat die mogelijk in Ommeren ligt, werd op deze dag openbaar gemaakt. De kaart krijgt lokaal en landelijk veel aandacht in de media. De gemeente Buren krijgt veel berichten en vragen over deze schatkaart en de nazi-schat. In dit nieuwsbericht leest u wat er wel en niet kan en mag.

Wetgeving: de Erfgoedwet
Sinds 1 juli 2016 is er één integrale wet voor onze museale objecten, musea, monumenten en archeologie op het land en onder water. Samen met de nieuwe Omgevingswet maakt de Erfgoedwet een integrale bescherming van ons cultureel erfgoed mogelijk. Op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed leest u wat de Erfgoedwet betekent voor musea, rijksmonumenten en archeologie.

Frontlinie Tweede Wereldoorlog
Deskundigen wijzen erop dat het gebied dichtbij de frontlinie uit de Tweede Wereldoorlog ligt. Het zoeken is daar gevaarlijk vanwege mogelijke onontplofte bommen, landmijnen of granaten. We raden dan ook af om te gaan zoeken naar de nazi-schat.

Opgravingsverbod
In de Erfgoedwet is bepaald dat het doen van archeologische opgravingen verboden is, behalve voor organisaties met een opgravingscertificaat. Hiervoor gelden strenge regels. Deze zijn vastgelegd in de Erfgoedwet, het Besluit Erfgoedwet archeologie, de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, en een speciale Beoordelingsrichtlijn.

Detectieverbod
In de hele gemeente Buren geldt een detectieverbod. Dit verbod is opgenomen in onze APV. Het is verboden om zonder ontheffing van het college van burgemeester en wethouders in het openbaar een metaaldetector of enig ander voorwerp voor het opsporen van metalen voorwerpen te gebruiken of bij u te hebben.

Eigendom van archeologische vondsten
Er is een meldingsplicht voor archeologische vondsten en de locatie waar ze gevonden zijn. Dit is geregeld in de Erfgoedwet. Elke provincie heeft een depot voor vondsten van resten uit het verleden. Daar worden de vondsten van opgravingen bewaard en toegankelijk gemaakt voor onderzoek. Provincies kunnen gemeenten toestemming geven voor een eigen depot.