Spring naar content

Nieuws van de gemeenteraad

Dit nieuwsbericht is verlopen.
26 oktober 2020, 14:15

De raad vergadert

Dinsdag 27 oktober houdt de gemeenteraad een voorbespreking. Het doel van de voorbespreking is beeldvorming en meningsvorming. De onderwerpen voor de komende raadsvergadering worden voorbesproken. De besluitvorming vindt plaats tijdens de raadsvergadering van 3 november. Tijdens de voorbespreking komen onderstaande onderwerpen aan de orde. De volledige agenda vindt u onder agenda en vergaderstukken.

 • Jongerenraad Buren
  Meestal legt het college van Burgemeester en Wethouders voorstellen voor aan de gemeenteraad. Er kan ook een voorstel vanuit de raad zelf komen, dit heet een initiatiefvoorstel. De fractievoorzitters stellen voor om Jongerenraad Buren in te stellen als adviesorgaan aan de gemeenteraad. Zo wordt de stem van jongeren gehoord en kan de raad met hen samenwerken aan de leefbaarheid van de gemeente.
 • Startnotitie Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
  De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van het basisonderwijs. In de startnotitie vraagt het college aan de raad om richting te bepalen voor het beleid van de komende jaren. De schoolbesturen zijn ook nauw betrokken bij het vormen van het beleid.
 • Toekomst Leesstimulering en Bibliotheekwerk
  Het college stelt voor om de aanpak te gaan versterken van laaggeletterdheid bij volwassenen en taalachterstanden bij kinderen in de gemeente Buren. Het contract dat de gemeente heeft met Karmac Bibliotheek loopt in 2021 af. Het voorstel is om de nieuwe aanpak te laten uitvoeren door openbare Bibliotheek Rivierenland.
 • Uitwerken plan realisatie en exploitatie sporthal “Lignum” in Maurik
  Het college stelt voor om een plan uit te werken voor de realisatie en exploitatie van sporthal “Lignum” in Maurik op het Sportpark aan de Homoetsestraat inclusief 650 m² bruto vloeroppervlak extra voor commerciële functies. Basisscholen De Hoeksteen, De Boogerd en De Bloesem maken gebruik van de sporthal voor bewegingsonderwijs. Ook biedt de hal ruimte aan verenigingen. Bij het plan hoort ook het realiseren van een fietspad tussen de Brede School en het Sportpark. De sporthal en de commerciële ruimte bieden verder mogelijkheden voor sportgerelateerde bedrijven. De sporthal is voor jong en oud en verstevigt de verbinding tussen cultuur, onderwijs, ondernemerschap en welzijn.

Sommige onderwerpen komen niet tijdens de Voorbespreking aan bod, maar worden schriftelijk voorbesproken. De raadsleden kunnen hun vragen over deze onderwerpen via e-mail stellen. De besluitvorming vindt plaats tijdens de raadsvergaderingen van 3 en 10 november.

 • Bestemmingsplan Rijndijk 19, 19a en 19b in Lienden
 • Bestemmingsplan Molenstraat 3 Ingen
 • Programmabegroting 2021 Gemeente Buren
  De titel van de programmabegroting 2021-2024 is ‘Tot de kern komen’. Tot de kern komen gaat over het uitvoering geven aan het coalitieakkoord 2020-2022 ‘Daadkrachtig en kerngericht’. Dit betekent dat we werk maken van meer woningbouw, kerngericht werken, een sterk sociaal domein en verduurzaming. We blijven fors investeren in onze gemeente. Dit is nodig voor een gemeente die goede dienstverlening wil bieden en samen met inwoners en ondernemers wil werken aan leefbare kernen.
 • Tweede bestuursrapportage 2020

Inspreken
Bij de voorbespreking van de raad kunt u inspreken. U kunt op die manier reageren op een punt dat op de agenda staat of aandacht vragen voor een ander onderwerp. Door de maatregelen in de bestrijding van het coronavirus kunt u niet tijdens de vergadering inspreken. Wel kunt u uw inspreekreactie op een andere wijze sturen. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Neem dan contact op met de griffier, dhr. P. Moors via griffier@buren.nl, tel. 14 0344 of 06-51419564.

Openbaar, zonder publiek

Om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan moet het aantal aanwezige personen tot een minimum beperkt worden. De vergadering zal daarom zonder publiek plaatsvinden. Volgens de Gemeentewet moet de raad in het openbaar vergaderen. Ook zonder publiek is de vergadering openbaar, deze wordt namelijk live uitgezonden via de website van de gemeente. U vindt de uitzending op de gemeente > live-uitzendingen.

Volg de gemeenteraad

Alle informatie over de gemeenteraad vindt u onder gemeenteraad. Via social media kunt u ook communiceren met de raad en raadsleden. Wilt u op de hoogte blijven van activiteiten van de raad of meedoen aan het gesprek? Like dan de Facebookpagina en volg ons op Twitter.