Spring naar content

Nieuws van de gemeenteraad

27 oktober 2020, 13:59

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 3 november vanaf 19.30 uur. De vergadering begint met gelegenheid voor informatie-uitwisseling tussen de raad en het college van burgemeester en wethouders, gevolgd door het vragenkwartiertje. Om het aantal personen tot een minimum te beperken zal de vergadering zonder publiek plaatsvinden. Tijdens de raadsvergadering kunt u niet inspreken; dat is alleen mogelijk in de voorbespreking.

Volg de vergadering online

Volgens de Gemeentewet moet de raad openbaar vergaderen, zodat inwoners en andere belangstellenden het debat en de besluitvorming kunnen volgen. Ook zonder publiek is de vergadering openbaar, deze wordt namelijk live uitgezonden via de website van de gemeente. U vindt de uitzending op gemeente > live-uitzendingen. Hier kunt u ook achteraf de vergadering terugkijken.

Waarover vergadert de raad?

Hieronder staan de bespreekpunten kort toegelicht. De volledige agenda en de voorstellen vindt u op gemeente onder gemeenteraad.

 • Jongerenraad Buren
  De fractievoorzitters stellen voor om Jongerenraad Buren in te stellen als adviesorgaan aan de gemeenteraad. Zo wordt de stem van jongeren gehoord en kan de raad met hen samenwerken aan de leefbaarheid van de gemeente.
 • Startnotitie Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
  De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van het basisonderwijs. In de startnotitie vraagt het college aan de raad om richting te bepalen voor het beleid van de komende jaren. De schoolbesturen zijn ook nauw betrokken bij het vormen van het beleid.
 • Toekomst Leesstimulering en Bibliotheekwerk
  Het college stelt voor om de aanpak te gaan versterken van laaggeletterdheid bij volwassenen en taalachterstanden bij kinderen in de gemeente Buren. Het contract dat de gemeente heeft met Karmac Bibliotheek loopt in 2021 af. Het voorstel is om de nieuwe aanpak te laten uitvoeren door openbare Bibliotheek Rivierenland.
 • Uitwerken plan realisatie en exploitatie sporthal “Lignum” in Maurik
  Het college stelt voor om een plan uit te werken voor de realisatie en exploitatie van sporthal “Lignum” in Maurik op het Sportpark aan de Homoetsestraat inclusief 650 m² bruto vloeroppervlak extra voor commerciële functies. Bij het plan hoort ook het realiseren van een fietspad tussen de Brede School en het Sportpark.
 • Bestemmingsplan Rijndijk 19, 19a en 19b in Lienden
  De initiatiefnemer heeft verzocht om de bestemming van dit perceel te wijzigen om 16 onzelfstandige wooneenheden te realiseren.
 • Bestemmingsplan Molenstraat 3 Ingen
  De woning op dit perceel was voorheen de woning van de molenaar van de achterliggende molen. Daarom zit er een bedrijfsbestemming op. De eigenaren verzoeken dit te wijzigen in een woonbestemming.

Volg de gemeenteraad

Alle informatie over de gemeenteraad vindt u onder gemeenteraad via  de gemeente. Via social media kunt u ook communiceren met de raad en raadsleden. Wilt u op de hoogte blijven van activiteiten van de raad of meedoen aan het gesprek? Like dan de Facebookpagina en volg ons op Twitter.