Spring naar content

Ontmoeting gemeente en inwoners

14 februari 2019, 15:28

Elk jaar organiseert de gemeente een ontmoeting met en tussen actieve inwoners. Op maandag 4 februari gingen ongeveer 50 vertegenwoordigers van dorpsorganisaties, buurtpreventiegroepen, de gemeenteraad, het college en ambtenaren met elkaar in gesprek en aan het werk in de Heerlijkheid in Eck en Wiel.

De avond kenmerkte zich door een positieve en actieve sfeer met als resultaat veel ideeën, contacten en kansen. De gemeente kondigde hierin de start aan van het project Kerngericht werken.

In het coalitieakkoord 2018-2022 met de titel “Samen, pro actief en kerngericht” staat, dat al onze kernen uniek zijn en verschil er mag zijn. Dat vraagt ook om maatwerk als het gaat om samenwerking tussen gemeente en inwoners. Inwoners willen gehoord, gezien en erkend worden en de gemeente wil hier graag aan tegemoet komen. Aanwezigen waren het erover eens dat er al veel goede stappen zijn gezet, maar er is ook nog veel te winnen. In 2019 gaan we in de praktijk ervaren en leren hoe de samenwerking nog beter kan. Dit doen we onder meer door proeven met kerngericht werken in drie kernen: Ingen, Ravenswaaij en Zoelen.

‘Waar een wil is…’

De Nationale Ombudsman presenteerde de uitkomsten van een onderzoek naar ervaringen van inwoners met een initiatief voor hun buurt of dorp. Hieruit kwam naar voren dat zij een aantal zaken belangrijk vinden:

  • De overheid biedt hulp en ondersteuning op maat;
  • De overheid denkt in mogelijkheden in plaats van regels;
  • De overheid treedt als één geheel op en handelt voortvarend;
  • De overheid biedt duidelijkheid over de (on)mogelijkheden;
  • De overheid neemt het initiatief serieus.

Positieve gezondheid in Buren

Een tweede workshop had te maken met een heel ander aspect: gezondheid. Hierin gingen deelnemers op een actieve manier in op wat gezondheid in een kern betekent. Aan de hand van een spel werd gekeken hoe gezond een fictief persoon was. Voor sommige kernen een aanleiding zich verder te verdiepen in dit thema.

Ontwikkelingen rond kerngericht werken

Tijdens de derde workshop gingen deelnemers in gesprek over kerngericht werken en inwonersparticipatie. Welke ontwikkelingen spelen op dit gebied? Welke problemen brengt dat met zich mee? En welke kansen? Hier kwamen veel onderwerpen voorbij: van vergrijzing en digitalisering tot het burgerinitiatief. Gedurende 2019 zullen nog vaker op deze en andere manieren inwoners, raadsleden en anderen bevraagd worden naar hun ideeën en visie.

Wilt u hier meer over weten? Bel of mail dan naar gemeente Buren, 140344 of mcoenders@buren.nl.