Spring naar content

Ontwerp Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan ter inzage

Dit nieuwsbericht is verlopen.
5 januari 2022, 09:58

Wij werken aan een nieuw gemeentelijk verkeers- en vervoersplan, kortweg het GVVP. Dit helpt ons als gemeente om een goede balans te vinden in het ontwerpen van een prettige woon- en werkomgeving. Hierbij zijn verkeer en vervoer ook belangrijke factoren.

Wat ging eraan vooraf?

Eerder vroegen we uw mening al over de GVVP. Dit deden we op verschillende manieren waaronder:

 • de online tool e-spraak
 • de verkeerstafels bij de kernenronde voor de Omgevingsvisie en de Mobiliteitsvisie en
 • een digitale bijeenkomst voor stakeholders (doelgroepen).

In de notitie ‘e-spraak resultaten Buren’ staat een overzicht waarin alle ingediende reacties staan, inclusief het antwoord van de gemeente. Deze input hebben we verwerkt in het ontwerp GVVP. Het GVVP bestaat uit een Mobiliteitsvisie en een uitvoeringsprogramma. Vanaf 5 januari ligt het  GVVP ter inzage.

Wat staat er in een Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan?

1. Een mobiliteitsvisie
Hierin staat waar we de volgende jaren naartoe willen op mobiliteitsgebied. En wat daarvoor nodig is. Er zijn 4 thema’s benoemd.

 • Verkeersveiligheid
  Het totaal aantal ongevallen ten opzichte van het aantal inwoners is in Buren lager dan gemiddeld in Nederland, maar daalt niet. Daarnaast ligt het aantal verkeersdoden hoger dan het landelijk gemiddelde. Het landelijke Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) streeft naar een proactief beleid om het aantal verkeersslachtoffers te verlagen tot nul. Ook de gemeente Buren streeft in samenwerking met de provincie Gelderland en buurgemeenten naar nul verkeerslachtoffers.
 • Bereikbaarheid
  Onder bereikbaarheid verstaan we het vlot van A naar B komen. Verkeer mag geen onnodig oponthoud ondervinden in de gemeente Buren. Woon- en werklocaties en andere bestemmingen moeten goed bereikbaar zijn voor alle vervoersmiddelen.
 • Duurzaamheid
  In het Klimaatakkoord zijn ambitieuze doelen en afspraken vastgelegd voor onder andere duurzame mobiliteit.
 • Fietsnetwerk
  Een goed fietsnetwerk is belangrijk om veilig te kunnen fietsen. De fiets is een duurzaam en gezond vervoermiddel. De fiets is belangrijk voor de bereikbaarheid van scholen, winkels en maatschappelijke voorzieningen in de kernen. Een goed fietsnetwerk draagt bovendien bij aan de recreatieve en toeristische economie. De opkomst van de E-bike maakt dat we gemakkelijker verder kunnen fietsen. Het fietsnetwerk van de gemeente Buren sluit aan bij de routes uit het Regionaal Fietsplan van de regio Rivierenland.

2. Een uitvoeringsprogramma
Overzicht van uit te voeren projecten om de mobiliteitsvisie te maken. De projecten zijn verdeeld over de 4 thema’s.

3. Financiën
Voor de uitvoering van projecten zijn ook de benodigde budgetten genoemd. De raad moet nog een besluit nemen over de prioritering, de jaarbudgetten en de termijn van uitvoering.

Ter inzage

Vanaf 5 januari tot en met 16 februari 2022 ligt het ontwerp GVVP ter inzage en kunt u uw mening (zienswijze) hierover geven. Dit kan digitaal door een e-mail te sturen naar gemeente@buren.nl. Of u kunt dit schriftelijk doen door een brief te sturen naar gemeente Buren Postbus 23, 4020 BA Maurik. Hieronder kunt u de onderdelen van het ontwerp GVVP downloaden.

Ontwerp Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan

De binnengekomen zienswijzen worden gebruikt in het GVVP. Daarna zal deze ter vaststelling worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Via de gemeentelijke communicatiekanalen houden wij u op de hoogte.

Vragen?

Heeft u vragen? Dan kun u die stellen via gemeente@buren.nl

Mobiliteitsvisie Buren

Uitvoeringsprogramma GVVP Buren

Notitie ‘Resultaten E-spraak Buren’