Spring naar content

Terugblik inwonersrondes zon en wind

4 mei 2021, 12:59

Begin april organiseerde de gemeente Buren vier online bijeenkomsten over zonne- en windenergie. Deze digitale inwonersrondes zijn een vervolg op de inwonersbijeenkomsten van eind september 2020. Tijdens die bijeenkomsten vorig jaar bespraken we met inwoners hun ideeën over het opwekken van duurzame energie met zon en wind. We bekeken toen ook op welke plaatsen windmolens en zonnepanelen zouden kunnen komen. Dit noemen we zoekgebieden.
Het doel van de inwonersrondes in april 2021 was om inwoners de ruimte te geven om verder mee te denken over:

  • De verdere invulling van de gebieden waar windmolens en zonnepanelen zouden kunnen komen (zoekgebieden)
  • De landschappelijke inpassing van zonnevelden
  • Deelname en betrokkenheid van inwoners aan duurzame energieprojecten (inwonersparticipatie)

Zoekgebieden: de plaatsen waar windmolens en zonnepanelen komen

De raad stelde begin dit jaar de zoekgebieden vast in het zon- en windbeleid. Dit gebeurde op basis van de digitale dorpenrondes zon en wind eind 2020. De zoekgebieden liggen langs de A15/Betuwelijn en zijn dus al bepaald. De raad vroeg om het zoekgebied specifieker te omschrijven. Het voorstel van het college is om te kiezen voor A15 Oost. In de Regionale Energiestrategie (RES) is bedrijvenpark Medel en de directe omgeving daarvan (de energiedriehoek) ook als zoekgebied aangewezen. Voor dit zoekgebied worden de mogelijkheden nu eerst nog verder verkend. Tijdens de inwonersbijeenkomsten is in een presentatie aangegeven wat de redenen zijn voor de keuze voor A15 Oost. Daarna vroegen we inwoners naar hun reactie hierop.

De meeste deelnemers stemden in met de suggesties en ideeën over de specificatie van de zoekgebieden. Inwoners maakten wel veel opmerkingen over informatie, communicatie en participatie. Ook waren er veel ideeën voor andere energiebronnen, met name zonnepanelen. De vraag: “Heeft u suggesties voor de inpassing van zonne-energie?” leverde ook veel ideeën op. De raad zal de voorstellen over het ruimtelijke kader in juni behandelen.

Inwonersparticipatie: deelname aan duurzame energieprojecten

Samengevat hebben inwoners, ondernemers en organisaties vooral gevraagd om meer en betere communicatie. Zij willen vanaf het begin van een duurzaam energieproject op de hoogte gehouden worden. Daarnaast is er behoefte aan duidelijkheid over de mogelijke betrokkenheid en deelname van inwoners. Zij willen graag weten hoe en wanneer zij mee kunnen denken en doen. Inwoners willen betrokken worden bij de manier waarop duurzame energie een plaats krijgt in het landschap. Ook willen ze meedenken op financieel gebied, om samen de vruchten te kunnen plukken van duurzame energie. Inwoners en omwonenden moeten daarbij medezeggenschap krijgen over de besteding van geld. Tenslotte vragen ondernemers om betrokken te worden als mede-ontwikkelaar. In juni stelt de gemeenteraad een participatiekader vast. Hierin staat hoe de gemeente inwoners, organisaties en ondernemers betrekt bij dit onderwerp. Alle onderwerpen die tijdens de inwonersavonden aan de orde kwamen, krijgen een plek in het participatiekader.

Verslag en presentatie

Het volledige verslag van deze bijeenkomst en de presentaties vindt u op bij duurzaamheid > Zonne- en Windenergie. Op 15 juni neemt de gemeenteraad een besluit over dit onderwerp. Het verslag van de inwonersavonden is daarbij belangrijke informatie.