Spring naar content

Uit de raad van 21 september: drijvend zonnepark Molenkampen

27 september 2021, 11:06

Om de zes weken vergadert de gemeenteraad en tijdens deze vergadering beslist de raad over belangrijke zaken die bepalend zijn voor het beleid van de gemeente.

Groen licht voor drijvend zonnepark Molenkampen

Om een drijvend zonnepark te realiseren op de plas Molenkampen aan de Beusichemse Broeksteeg in Zoelmond is een principeverzoek (conceptaanvraag) gedaan voor een omgevingsvergunning. De raad ging met 18 stemmen voor en 2 tegen akkoord met de plannen. Dat akkoord noemen we een verklaring van geen bedenkingen.  Het college van burgemeester en wethouders kan hiermee verder aan de slag. De plannen worden ter inzage gelegd en inwoners kunnen hierop reageren.

“Samen aan slag” Waar kan onze economie nog groeien?

Economie kwam ook ruim aan bod in de raadsvergadering. Eerst met een eigen nota en daarna met een ambitiedocument voor de regio.

Centrale vraag in beide documenten is: hoe kan de gemeente bijdragen aan versterking van de economie? Belangrijk daarbij is een balans tussen economische groei en welvaart in de regio.

De raad stelde allebei de documenten vast en ging ook akkoord met de vorming van een regionaal stimuleringsfonds.

Overige besluiten:

  • De raad nam de aanbevelingen over van de Rekenkamercommissie om de invoering van de omgevingswet succesvol te kunnen laten verlopen.
  • De legesverordening is aangepast vanwege tussentijdse aanpassingen van de Drank- en Horecawet en in de Paspoortwet.
  • De heer R.F.J. Spelier MSc blijft lid van de Rekenkamercommissie tot 1 april 2022.
  • De raad had eerder vertrouwelijk gesproken over het Woningprogramma 2020-2030. Deze vertrouwelijkheid is nu opgeheven omdat de gemeente niet zelf locaties aankoopt en ontwikkelt. Het college gaat grondeigenaren voor wie het programma mogelijkheden biedt informeren.

Benieuwd naar de volledige raadsvergadering? Kijk de vergadering dan hier terug.