Spring naar content

Vacature: 4 leden voor de commissie Bezwaarschiften

Dit nieuwsbericht is verlopen.
7 december 2021, 15:17

De gemeente Buren zoekt per medio maart 2022: 

4 leden voor de commissie Bezwaarschiften (met roulerend voorzitterschap)

Werken bij de gemeente Buren

De gemeente Buren is de fruittuin van Nederland. We staan steevast in de top 3 van fruit producerende gemeenten. Daar staan we om bekend en hier zijn we trots! Uiteraard staan we ook bekend om het historische Oranje stadje Buren.

De gemeentelijke organisatie bestaat uit een structuur met vier domeinen (Sociaal domein, domein Ruimte, domein Dienstverlening en Bedrijfsvoering).

De Adviescommissie bezwaarschriften van de gemeente Buren hoort de indieners van bezwaarschriften en andere (derde) belanghebbenden. Daarna brengt zij een advies uit aan het college van b&w of de burgemeester over de te nemen beslissing op bezwaar. Het gaat hierbij om bezwaarschriften tegen besluiten op het gebied van subsidies, omgevingsvergunningen, handhavingsbesluiten, Wmo en Participatiewet enzovoorts. De Adviescommissie behandelt alle bezwaarschriften gericht tegen college- en burgemeestersbesluiten en bestaat uit een voorzitter, twee leden en een ambtelijk secretaris.

Verwacht wordt dat ongeveer twintig keer per jaar op maandagavond wordt vergaderd, in beginsel eens per drie weken. Het voorzitterschap kan in roulatie door twee of meerdere leden worden ingevuld. Een hoorzitting wordt georganiseerd met drie leden per hoorzitting. Hiervoor wordt een rooster opgesteld.

Profiel

Van belangstellenden wordt verwacht dat zij:

  • een opleiding hebben gevolgd op bij voorkeur academisch niveau. Een afgeronde studie Nederlands Recht is een pré.
  • ervaring en actuele kennis hebben op het terrein van het algemeen en bijzonder bestuursrecht;
  • affiniteit hebben met het functioneren van het lokaal openbaar bestuur;
  • brede maatschappelijke betrokkenheid en ervaring hebben;
  • goede sociale, communicatieve en analytische vaardigheden hebben;
  • beschikken over een kritische houding en een oplossingsgerichte instelling;
  • in staat zijn tot het vormen van een onafhankelijk oordeel;
  • geen deel uitmaken van, of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van de gemeente Buren of één van haar gemeenschappelijke regelingen;
  • geen banden hebben met een in de gemeente Buren werkzame belangenorganisatie of deel uitmaken van de regionale advocatuur of rechtsbijstand.

Van de voorzitter wordt bovendien ervaring verlangd met het leiden van vergaderingen en/of hoorzittingen.

Vergoeding

De vergoeding per bijgewoonde vergadering bedraagt € 200,00 voor de voorzitter en € 150,00 voor de leden. Reiskosten worden apart vergoed. 

Inlichtingen

Nadere inlichtingen kunt u inwinnen bij mevrouw A.T. Zuidhof, secretaris van de commissie Bezwaarschriften van de gemeente Buren, te bereiken via telefoonnummer 140344.

Procedure

In januari 2022 zijn de selectiegesprekken. De commissieleden worden benoemd door burgemeester en wethouders. De benoeming geldt in eerste instantie voor een jaar. Bij gebleken geschiktheid wordt de benoeming verlengd met drie jaar. De termijn kan vervolgens met vier jaar verlengd worden. Een lid mag maximaal acht aaneengesloten jaren deel uit maken van de commissie Bezwaarschriften.

Reageren

Uw reactie zien wij graag tegemoet vóór 7 januari 2022. Uw sollicitatie, vergezeld van een curriculum vitae, kunt u mailen naar gemeente@buren.nl. In het onderwerp graag vermelden sollicitatie commissie Bezwaarschriften. Geef in uw brief aan of u in aanmerking wilt komen voor het roulerend voorzitterschap.

Wij hechten veel waarde aan integriteit. Van de kandidaat die in dienst treedt vragen we een Verklaring Omtrent Gedrag.

Acquisitie door recruiters naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs.