Spring naar content

Algemene plaatselijke verordening (APV)

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staat de gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid. Elke gemeente heeft een eigen APV. De APV geldt voor iedereen binnen de gemeente. De bepalingen of regels in de APV gaan over onderwerpen zoals:

 • geluidshinder en (woon-)overlast
 • horeca
 • schenktijden paracommerciële horeca (zoals sportverenigingen)
 • evenementen
 • standplaatsen
 • het plaatsen van tijdelijke reclameborden
 • kappen van bomen
 • ingebruikname gemeentegrond/openbare weg
 • consumentenvuurwerk
 • en nog veel meer onderwerpen…

 

Meer informatie

De Algemene plaatselijke verordening (APV) van de gemeente is een verzamelbestand met allerlei regels die specifiek binnen het grondgebied van de gemeente gelden.

De gemeenteraad stelt de APV vast, op grond van de verordenende bevoegdheden als bedoeld in artikel 149 van de Gemeentewet.

De verdere uitvoering van de APV wordt gedaan onder verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders en in sommige gevallen van de burgemeester.

Al een aantal jaren doet zich de zogenaamde trend van deregulering voor. Dit komt voort uit de bedoeling om de lasten van de burgers en bedrijven te verlagen.

Dit houdt in dat er voor bepaalde activiteiten geen vergunning nodig is, maar dat in de APV algemene regels zijn gesteld.

Wanneer u zich aan deze algemene regels houdt hoeft u geen vergunning aan te vragen.

Politie en boa (buitengewoon opsporingsambtenaar) zien er in onze gemeente op toe dat iedereen zich aan de regels houdt. Als je je niet aan de regels houdt, kunnen zij een proces-verbaal opmaken en een boete opleggen. Ook riskeer je in sommige gevallen een strafblad.

In 2020 is een aantal onderwerpen aan de APV toegevoegd:

 • schenktijden van alcohol door paracommerciële organisaties, zoals sportverenigingen (art. 2:34b);
 • iedereen die gladheid of verontreiniging van wegen veroorzaakt, moet deze voortaan opruimen (art. 2:15a);
 • het verbod op het achterlaten van zwerfafval staat nu in de APV. Dat stond eerder in de Afvalverordening van Avri (art.4:7);
 • het onderwerp woonoverlast is toegevoegd. Dit als gevolg van een wijziging vande Gemeentewet per 1 juli 2017. De burgemeester kan hierdoor structurele woonoverlast via het bestuursrecht aan pakken (art. 2:79);
 • het oplaten van ballonnen is verboden (art. 4:7g);
 • voor het plaatsen van reclameborden op gemeentegrond is een ontheffing nodig (art. 2:10). Een ontheffing aanvragen kan per mail via gemeente@buren.nl;
 • de gegevens voor het nachtregister zijn aangepast (art. 2:38);
 • er is een verbod op het gebruik van lachgas (art. 2:49b)