Spring naar content

Begraafplaatsen

Als een naaste van u overlijdt, kunt u hem of haar laten begraven op een gemeentelijke begraafplaats of laten cremeren waarna de urn op de begraafplaats wordt bijgezet.

Om een lichaam te mogen begraven, is toestemming (verlof) nodig van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze toestemming wordt afgegeven na overlegging van een verklaring van een arts of gemeentelijke lijkschouwer, waarin staat dat aan het overlijden van de persoon in kwestie een natuurlijke oorzaak ten grondslag lag.

Een begrafenis kunt u zelf 24/7 inplannen in de online begraafplaatsagenda. U kunt hier een gratis account voor aanmaken. U reserveert hier een dag en tijdstip voor de uitvaart. Binnen 24 uur mailt u de grafaanvraag van de gemeente per mail naar begraven@buren.nl. Deze grafaanvraag kunt u vinden onder de knop ‘downloads’. Er kan op werkdagen begraven worden tussen 9.00 uur en 16.00 uur, en in het weekend tussen 9.00 uur en 14.00 uur.

Heeft u algemene vragen of vragen over de begraafplaatsen, bel dan met ons centraal telefoonnummer 14 0344 of mail naar begraven@buren.nl.

Meer informatie

Een graf op een gemeentelijke begraafplaats krijgt u door een ‘recht tot begraven’ aan te vragen. Dit betekent dat u het graf voor 20 of 30 jaar huurt van de gemeente. Na deze periode kunt u dit recht verlengen.

Afstand doen van het graf

Wilt u het recht niet verlengen? Dan kunt u ook afstand doen van uw graf. Dit doet u door een afstandsverklaring in te leveren bij de gemeente.

Overschrijven graf

Is de huurder van het graf overleden? Dan kunt u het graf overschrijven naar een familielid. Doe dit binnen 1 jaar na overlijden van de huurder.

Een begraafplaats is een plek voor herinneren, bezinnen, rouwen en voor rust. Het is vanzelfsprekend dat bezoekers rekening houden met het karakter van een begraafplaats en zorgen dat hun gedrag niet storend is voor anderen. Lawaai, in de vorm van schreeuwen, radio’s of anderszins is dan ook ongewenst. Loslopende honden kunnen schade en vervuiling veroorzaken en daarom moeten ze aan de lijn worden gehouden. Met uitzondering van de begraafplaats aan de Blatensedijk in Buren. Daar zijn honden niet toegestaan.

Algemene begraafplaatsen zijn begraafplaatsen die door de gemeente beheerd worden. Elke begraafplaats heeft door zijn geschiedenis en karakter een eigen monumentale waarde.

Algemene begraafplaatsen

 • Beusichem (Beneden Molenweg)
 • Buren (Blatensedijk)
 • Buren (Plantsoen)
 • Eck en Wiel (Vlissingsestraat)
 • Ingen (De Brenk)
 • Lienden (Haagsestraat)
 • Lienden (Oudsmidsestraat)
 • Maurik (Homoetsestraat)
 • Maurik (Tielsestraat)
 • Ravenswaaij (Donkerstraat)
 • Zoelen/Kerk-Avezaath (Beemdsestraat)
 • Zoelmond (Donkerstraat)

Joodse begraafplaatsen

 • Buren (Plantsoen)
 • Buren (Aalsdijk)

Na de keuze voor begrafenis of crematie volgen verschillende mogelijkheden om de overledene een laatste rustplaats te geven. Omdat het niet eenvoudig is hier achteraf nog in te wijzigen, is het belangrijk van te voren de mogelijkheden goed te overwegen. Er zijn twee soorten graven: een algemeen en een particulier graf.

Algemeen graf

Hierin worden ten hoogste twee overledenen begraven. Nabestaanden hebben geen invloed op de plaats van het graf en op wie er verder in begraven worden. Dit bepaalt de begraafplaatsbeheerder. Dit heeft tot gevolg dat het graf tijdelijk gesloten wordt na de begrafenis van een overledene totdat de laatste bijzetting heeft plaatsgevonden, waarna het graf definitief wordt gesloten. Daarna kan er pas een grafbedekking worden geplaatst. Een algemeen graf wordt uitgegeven voor tien jaar en kan niet worden verlengd. Wel kan een herbegraving plaatsvinden na afloop van die termijn in een particulier graf. Dit herbegraven brengt kosten met zich mee. Het is ook mogelijk na afloop van de termijn de overblijfselen van de overledene te cremeren. Voor begraven in een algemeen graf geldt een wettelijke grafrust van tien jaar; daarna wordt het graf geruimd. De belanghebbende wordt via een brief geïnformeerd.

Particulier graf

Een particulier graf wordt uitgegeven voor een periode van twintig of dertig jaar. De grafrechten en de onderhoudskosten moeten bij de uitgifte van het graf ineens betaald worden voor de periode van 20 of 30 jaar. Wanneer de periode van 20 of 30 jaar afloopt kunnen deze worden verlengd met 10 of 20 jaar. Bij een particulier graf heeft u de keuze uit een aarden graf of een grafkelder. Een keldergraf heeft een bodem en vier verstevigde wanden. In beide graven kunnen maximaal twee overleden worden begraven, twee asbussen worden geplaatst en 2 asverstrooiingen plaatsvinden. De graven worden opvolgend uitgegeven. Het is aan de rechthebbende te bepalen wie er in begraven worden. Wanneer iemand bijgezet wordt, dienen tegelijkertijd de grafrechten van het graf tot tien jaar verlengd te worden, als de resterende duur van de al bestaande grafrechten minder dan tien jaar is.

Het is voor de rechthebbende mogelijk onder dezelfde voorwaarden en grafrechttermijn een tweede particulier graf te huren naast het graf waarin de bijzetting heeft plaats gevonden. In afwijking van de gebruikelijke grafrechttermijnen kan ook gekozen worden voor het reserveren van een naastliggend graf. Per jaar kan door de rechthebbende worden bepaald of de reservering in stand moet blijven.

Rechthebbende

Wanneer de rechthebbende overlijdt, is het van belang om binnen 12 maanden,bij de gravenadministratie, het recht over te schrijven op naam van een rechtsopvolger. De gemeente benadert alleen de rechthebbende voor zaken aangaande het graf of de urn. Dit kan gaan om bijvoorbeeld kapotte onderdelen van het graf maar ook als de periode van grafrust verstreken is en er een beslissing moet worden genomen over een eventuele verlenging. Wanneer de rechthebbende niet meer bekend is, wordt op andere manieren contact gezocht. Bijvoorbeeld wanneer de gemeente graven wil gaan ruimen. Dit wordt geruime tijd van te voren bekend gemaakt via lokale kranten, op het publicatiebord op de begraafplaats. Als niemand de rechten van een graf opeist wordt dit graf vervallen verklaard. De rechten van dit graf gaan naar de gemeente. De overblijfselen van de overledenen uit graven die geruimd zijn zonder dat een herbegraving plaatsvond, worden gezamenlijk in een verzamelgraf op de begraafplaats begraven. De as uit urnen wordt uitgestrooid.

Kindergraf

Er zijn aparte plaatsen voor kindergraven in de gemeente Buren. Dit zijn zowel algemene graven als particuliere graven.

De gemeenteraad heeft besloten om het onderhoud van de begraafplaatsen op een hoger niveau te brengen zodat er een meer verzorgd beeld ontstaat. De aanpassingen die door de gemeente zijn uitgevoerd bestaan uit:

 • het vervangen van oude en versleten beplantingen
 • het omvormen van versleten en hinderlijke beplanting naar gazon
 • het aanbrengen van grind tussen de graven
 • het snoeien van beplantingen en bomen

Het onderhouden van de begraafplaatsen is echter niet alleen de verantwoordelijkheid van de gemeente maar ook van u.

Wat wordt er van u verwacht?

 • Maak de grafstenen regelmatig schoon
 • Herstel scheef gezakte grafstenen
 • Geen onderhoudsmaterialen achter het graf plaatsen
 • Beplanting op het graf niet hoger laten worden dan 80cm
 • Beplanting mag de afmeting van het graf niet overschrijden
 • De afmetingen van een graf zijn 2.00 meter x 1.00 meter
 • Geen beplanting naast of achter het graf plaatsen
 • Grafbordjes niet verplaatsen of verwijderen
 • Niet met de auto rijden of auto parkeren op de begraafplaats
 • Honden niet uitlaten op de begraafplaats

Bijzetten in een nis van een urnenmuur

De begraafplaatsen in Beusichem, Buren, Eck en Wiel, Ingen, Lienden, Maurik en Zoelen kennen zo’n urnenmuur. Het gaat om particuliere nissen die uitgegeven worden voor de duur van tien, twintig of dertig jaar. Verlenging is mogelijk. De nis wordt afgedicht met een plaat met of zonder inscriptie of blijft open. In het laatste geval dient u er een sierurn in te plaatsen waar de asbus in zit. Eventueel kunnen bloemen of persoonlijke voorwerpen in de nis achtergelaten worden.

Urnengraven

Een urnengraf is veel kleiner dan een particulier graf. Het is ook mogelijk een urn in een gewoon particulier graf te zetten, maar dan gelden de hiervoor gebruikelijke tarieven. De urnengraven worden net als de urnennissen uitgegeven voor 10, 20 of 30 jaar.

 • Na een crematie wordt de as van de overledene verzameld in een asbus.
 • Deze asbus blijft een maand in de algemene nis van het crematorium.
 • Tijdens deze maand beslist u wat u met de as wilt doen.

Wilt u de as verstrooien? Dan mag u dit doen op open zee of op een daarvoor bestemd strooiveld. Als u de as op andere plekken wilt verstrooien hebt u een ontheffing nodig. De ontheffing vraagt u aan bij de gemeente.

De as van de overledene kan uitgestrooid worden over de strooiweides op de begraafplaatsen in Eck en Wiel, Buren (Blatensedijk) en Kerk-Avezaath/Zoelen.
Op een strooiweide kan geen gedenkteken voor de overledene geplaatst worden.

Een persoonlijk gedenkteken op een graf is vaak voor de nabestaanden van groot belang als herinnering aan de overledene. Hiervoor zijn vele mogelijkheden. Om de kwaliteit van de begraafplaats te waarborgen dient het gedenkteken wel aan een aantal normen te voldoen. Het materiaal waarvan gedenktekens gemaakt worden moet duurzaam zijn, zoals natuursteen, glas of kunststof. Ook metaal is mogelijk wanneer het duurzaam gemaakt is door een speciale behandeling. Een gedenkteken kan zowel liggend als rechtopstaand zijn. Het graf kan ook in zijn geheel beplant worden. Vaak kiezen mensen voor een combinatie van deze mogelijkheden. Hierbij moeten de maximale maten in het oog gehouden worden die gelden voor de breedte, de hoogte en de lengte van het graf. Bij planten die klein blijven is dit makkelijker dan voor stevige groeiers die ook binnen de vastgelegde breedte en hoogte moeten blijven. Dit om te voorkomen dat de begroeiing van het ene graf het zicht op een ander graf belemmert.

De beheerder van de begraafplaats kan nabestaanden adviseren over de aankleding van de graven. Voor het plaatsen van een gedenkteken moet altijd een vergunning aangevraagd worden bij de afdeling Inwonerszaken. Op de strooiweides is geen mogelijkheid om gedenkplaatjes aan te brengen.

De aanvrager van het gedenkteken is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het gedenkteken. Scheefzakken van het gedenkteken of beschadiging door veroudering, vernieling en stormschade valt daar eveneens onder. Het kan verstandig zijn om een gedenkteken aan te melden bij uw verzekering. Een gedenkteken staat net zo lang op het graf als de nabestaanden wensen. Gemiddeld is dit ruim 30 jaar.

Binnen 1 jaar na het overlijden van een rechthebbende van een graf zijn de erfgenamen van de overledene verplicht de grafrechten over te laten schrijven op een nieuwe in leven zijnde rechthebbende. Overschrijving kan uitsluitend plaatsvinden op naam van de echtgeno(o)t(e) of levenspartner, een bloed- of aanverwant tot en met de derde graad. Overschrijving op meer dan 1 persoon is niet toegestaan. Indien deze overschrijving niet op tijd gebeurt, kan de gemeente de nabestaanden (indien bekend) aanschrijven met het verzoek de overschrijving alsnog binnen een door de gemeente bepaalde termijn te doen. Indien ook aan dit verzoek niet wordt voldaan vervallen de grafrechten aan de gemeente. Wanneer de grafrechten zijn vervallen wordt het grafmonument verwijderd en kan de gemeente – na het verstrijken van de wettelijke grafrusttermijn van 10 jaar – overgaan tot het opnieuw uitgeven van het graf.

Een rechthebbende van een graf kan ook tijdens zijn leven een verzoek indienen om deze grafrechten over te laten schrijven op een nieuwe rechthebbende. De nieuwe rechthebbende moet hier wel mee akkoord gaan. Daarom moet hij of zij, net als u, het formulier ondertekenen. De overschrijving kunt u schriftelijk aanvragen. U kunt gebruik maken van het formulier overschrijving graf. U stuurt het ingevulde en ondertekende formulier naar: gemeente Buren, Domein Dienstverlening, postbus 23, 4020 BA Maurik.

Via e-mail kunt u dit formulier verzenden naar: gemeente@buren.nl

Het overschrijven van een graf kost € € 28,45.

Overschrijving graf

De kosten voor begraven, grafrechten en onderhoudskosten worden eenmalig in rekening gebracht.  Zie voor de huidige kosten de bijlage bij onderstaande verordening.

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten gemeente Buren

Iedere belang-/rechthebbende draagt bij in de kosten voor de begraafplaatsen en de graven.

De gemeente besteedt veel zorg aan de verzorgde aanblik van de begraafplaatsen. Dit houdt in het maaien van het gras, planten en verzorgen van de begroeiing, het verwijderen van vuil en afval en onderhoud van de paden.  De kosten hebben betrekking op het algemeen onderhoud van de begraafplaats. Rechthebbenden moeten de grafbedekking of urnenis zelf onderhouden. Voor het onderhouden van de graven  zijn er watertappunten en gieters beschikbaar. Het is niet toegestaan dat eigen spullen als gieters, harkjes en vazen bij of achter het gedenkteken worden bewaard. Dit biedt voor andere mensen een slordige aanblik.

In april 2024 zijn op de begraafplaatsen aan de Haagsestraat in Lienden en de Blatensedijk in Buren gedenkplaatsen in gebruik genomen voor stilgeboren of te vroeg geboren kinderen die voor 24 weken zwangerschap geboren zijn. Op de gedenkplaats staat een stalen gedenkboom. Ouders van deze kinderen kunnen een persoonlijk gedenkblaadje in de boom hangen met een inscriptie erop.

Ouders kunnen een gedenkblaadje bestellen bij de gemeente Buren. Daarna kunnen ze het zelf laten graveren. Dat kan bijvoorbeeld bij een juwelier, een sleutelmaker of een bouwmarkt. Zij sturen het vaak op naar een gespecialiseerd bedrijf. Vervolgens mogen zij zelf het blaadje ophangen in de gedenkboom met een bijgeleverde schroef. Het gedenkblaadje mag 50 jaar in de gedenkboom hangen.

De realisatie van de gedenkplaatsen is tot stand gekomen met de hulp van werkgroep van vrijwilligers uit de gemeente Buren en lokale hoveniers.

Wilt u een gedenkblaadje bestellen? Dat kan door een e-mail te sturen naar begraven@buren.nl .
Vermeld in de e-mail de volgende gegevens:

 1. naam, adres, e-mail, telefoonnummer van de aanvrager (dat is de ouder van het overleden kindje);
 2. aantal te bestellen gedenkblaadjes;
 3. voor- en achternaam van de overledene(n);
 4. geboortedatum en overlijdensdatum van de overledene(n);
 5. de begraafplaats waar het blaadje/de blaadjes in de boom wordt/worden gehangen (Blatensedijk Buren of Haagsestraat Lienden).

Een gedenkblaadje kost € 45,–.