Spring naar content

Bestemmingsplan inzien of wijzigen

Als u wilt weten wat de bestemming van een bepaald gebied is, bijvoorbeeld omdat u wilt (ver)bouwen, kunt u het van toepassing zijnde bestemmingsplannen in zien. Dit kan via de gemeentelijke website, maar ook door een bezoek te brengen aan het gemeentehuis.

In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van de grond en van de zich daarop bevindende bouwwerken. Zo staat in het bestemmingsplanplan opgenomen waar wat gebouwd of aangelegd mag worden en welk gebruik is toegestaan. Dit doordat de grond bijvoorbeeld een industriële functie of een woonfunctie heeft.

Het is de gemeenteraad die een bestemmingsplan vaststelt. Iedereen is aan het plan gebonden: niet alleen de burgers, bedrijven en instellingen, maar ook de gemeente zelf. Een bestemmingsplan bestaat uit:

  • één of meerdere verbeeldingen (plankaarten)
  • regels
  • een toelichting

Ook de provincie en het rijk kunnen bestemmingsplannen vastleggen. Dit worden inpassingsplannen genoemd. Deze worden ook ter inzage gelegd en zijn op diverse plaatsen en websites te raadplegen. Als u over die plannen vragen hebt, kunt u die stellen aan de instantie die het inpassingsplan heeft vastgelegd.

Meer informatie

Om een wijziging van een bestemmingsplan aan te vragen, neemt u contact op met de gemeente.

Aanpassen bestemmingsplan dat nog niet definitief is

De gemeente maakt een ontwerpbestemmingsplan dat iedereen 6 weken lang kan bekijken. Dit wordt vooraf bekendgemaakt in een huis-aan-huisblad en op de gemeentelijke website. Daarna doet u het volgende:

  • Bekijk het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeente of via Ruimtelijkeplannen.nl.
  • Geef uw mening over het plan (zienswijze). Doe dit binnen 6 weken nadat het is bekendgemaakt.
  • De gemeente stelt daarna het bestemmingsplan vast. Nu kunt u beroep indienen als u het plan nog steeds wilt veranderen. Doe dit binnen 6 weken nadat het is vastgesteld.
  • Uw beroep dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Aanpassen bestaand bestemmingsplan

U vraagt de gemeente om het bestaande bestemmingsplan aan te passen. Is de gemeente het met u eens? Dan kan zij het bestemmingsplan aanpassen.