Spring naar content

Bezwaar

Niet eens met een besluit?

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

U kunt bezwaar maken tegen schriftelijke besluiten. Voorbeelden van besluiten zijn: een verleende of geweigerde vergunning, een bijstandsuitkering, een subsidiebesluit, een handhavingsbesluit enz.

U kunt ook bezwaar maken tegen een belastingaanslag. Dit kunt u doen met het online bezwaarformulier (inloggen met DigiD).

De gemeente neemt een beslissing op uw bezwaarschrift. U kunt daartegen in beroep bij de rechtbank.

Als u de beslissing op het bezwaarschrift niet kunt afwachten, dan kunt u de Voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening te treffen.

Meer informatie

Als u een bezwaarschrift hebt ingediend tegen een besluit en u bent het niet eens met de beslissing op het bezwaarschrift, dan kunt u beroep instellen bij de Rechtbank in Arnhem.

U kunt een beroepschrift indienen als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift. Bent u van plan een beroepsprocedure bij de rechtbank te beginnen, dan is het aan te bevelen raad te vragen bij een advocaat van een rechtswinkel of bij uw rechtsbijstandsverzekering.

Het beroepschrift moet u schriftelijk en binnen zes weken na bekendmaking indienen bij de rechtbank.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een griffierecht geheven. U wordt hierover door de rechtbank geïnformeerd.

In het beroepschrift moet u vermelden / meesturen:

  • uw naam en adres
  • de datum van het beroepschrift
  • tegen welk besluit u beroep instelt
  • de reden van uw beroep
  • een kopie van het besluit waartegen u beroep instelt

Een beroepschrift stuurt u naar de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Na de beslissing op het bezwaarschrift geldt de genomen beslissing. Het kan zijn dat deze beslissing intussen onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt dan de rechter vragen om een “voorlopige voorziening”. Een voorlopige voorziening wordt vaak schorsing genoemd. Dit betekent dat een speciale regeling door de rechter kan worden getroffen voor de periode dat het beroep nog in behandeling is. Een verzoek om voorlopige voorziening kunt u indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem, (026) 359 28 32.

Aan de procedure voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. U wordt door de griffie van de rechtbank hierover geïnformeerd.

Op 1 oktober 2009 is de ‘Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen’ in werking getreden. Met deze wet kunt u actie ondernemen als de gemeente niet op tijd een besluit neemt.

De bedoeling van deze wet is dat de overheid zich houdt aan de periode waarbinnen ze een besluit moet nemen. Hoe lang die periode is, is in de wet vastgelegd. U doet bijvoorbeeld een aanvraag voor een evenementvergunning of een uitkering of u dient een bezwaarschrift in. Als de gemeente vervolgens niet op tijd een besluit neemt, dan kunt u de gemeente in gebreke stellen (u geeft aan dat de gemeente iets niet of iets verkeerd heeft gedaan). Als de gemeente dan niet binnen twee weken een besluit heeft genomen, is de gemeente verplicht tot het betalen van een dwangsom (geldboete).

Hoe dit in zijn werk gaat, leest u in de folder ‘Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen‘.

Als u niet tevreden bent over hoe u bent behandeld door een ambtenaar of door het college, dan kunt u een klacht indienen.