Spring naar content

Bezwaar maken

Niet eens met een besluit?

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

U kunt bezwaar maken tegen schriftelijke besluiten. Denk aan bijvoorbeeld een verleende of geweigerde vergunning, een bijstandsuitkering, een subsidiebesluit en een handhavingsbesluit.

U kunt ook bezwaar maken tegen WOZ-waarde of belastingen. Dit kunt u doen via het online bezwaarformulier (inloggen met DigiD).

De gemeente neemt een beslissing op uw bezwaarschrift. U kunt daartegen in beroep bij de rechtbank.

Als u de beslissing op het bezwaarschrift niet kunt afwachten, dan kunt u de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening te treffen.

Meer informatie

De gemeente heeft de WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand en/of grond vastgesteld. Denkt u dat deze waarde niet klopt? Bel ons dan even. We willen net als u dat de WOZ-waarde klopt. Als blijkt dat we een fout hebben gemaakt, dan passen wij dit snel en gratis voor u aan. Bent u het niet eens met de uitkomst, dan kunt u alsnog officieel bezwaar maken.

Lees hier het artikel ‘Hoe maak je bezwaar?’ uit de Consumentengids van februari 2023.

Als u een bezwaarschrift hebt ingediend tegen een besluit en u bent het niet eens met de beslissing op het bezwaarschrift, dan kunt u beroep instellen bij de Rechtbank in Arnhem.

U kunt een beroepschrift indienen als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift. Bent u van plan een beroepsprocedure bij de rechtbank te beginnen, dan is het slim om raad te vragen bij een advocaat van een rechtswinkel of bij uw rechtsbijstandsverzekering.

Het beroepschrift moet u schriftelijk en binnen zes weken na bekendmaking indienen bij de rechtbank.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een griffierecht geheven. De rechtbank informeert u hierover.

In het beroepschrift moet u vermelden / meesturen:

  • uw naam en adres
  • de datum van het beroepschrift
  • tegen welk besluit u beroep instelt
  • de reden van uw beroep
  • een kopie van het besluit waartegen u beroep instelt

Een beroepschrift stuurt u naar de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Na de beslissing op het bezwaarschrift geldt de genomen beslissing. Het kan zijn dat deze beslissing intussen onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt dan de rechter vragen om een ‘voorlopige voorziening’. Een voorlopige voorziening wordt vaak schorsing genoemd.

Een voorlopige voorziening is een tijdelijke beslissing in spoedeisende zaken die gezien kan worden als regeling tot de eindbeslissing er is. Een verzoek om voorlopige voorziening kunt u indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem, (026) 359 28 32.

Aan de procedure voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. U wordt door de griffie van de rechtbank hierover geïnformeerd.

Als u niet tevreden bent over hoe u bent behandeld door een medewerker van de gemeente of door het college, dan kunt u een klacht indienen.