Spring naar content

Burense visie op het kind

Waarom een visie op het kind?

Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de Jeugdwet en daarmee voor het welzijn van kinderen. De gemeente ging in 2016 in gesprek met schoolbesturen en organisaties voor kinderopvang over de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen in Buren. In 2017 werd tijdens een werkbijeenkomst op de school in Beusichem gewerkt aan de bouwstenen voor de Burense visie op het kind. De bouwstenen werden de thema’s VEILIG, GEZOND en KANSRIJK. Begin 2018 stelde de gemeenteraad de visie vast.

De visie: een koffer vol kansen

De Burense visie op het kind luidt: Kinderen in Buren groeien veilig op, hebben kansen om hun talent binnen hun mogelijkheden te ontplooien en ontwikkelen zich tot gezonde en zelfstandige volwassenen. De gemeente Buren kan deze visie niet alleen realiseren en werkt hiervoor nauw samen met scholen, kinderopvang, verenigingen en maatschappelijke organisaties. Samen steken deze partijen de handen uit de mouwen en streven zij ernaar ieder kind een koffer vol kansen te bieden.

Uitwerking van de visie: vullen van de koffer vol kansen

Op dit moment werkt de gemeente Buren aan de verdere uitwerking en uitvoering van het thema kansrijk. Op 4 juni is een convenant afgesloten met verenigingen, kinderopvangorganisaties en scholen over de uitvoering van kunst- en cultuureducatie op scholen en kinderopvang. Hiertoe heeft de gemeente een cultuurcoach aangesteld. Verder worden met de partners uit vier verschillende delen van de gemeente (Noordwest, Zuidwest, Noordoost en Zuidoost) concrete plannen gemaakt voor drie onderwerpen die onder het thema kansrijk vallen, namelijk taalontwikkeling, doorgaande leerlijn en ouderbetrokkenheid.

Het streven is deze plannen volgend schooljaar uit te gaan voeren.

Vragen

Als u vragen heeft over de Burense visie op het kind kunt u contact opnemen met Jose van Heuven (jheuven@buren.nl) van de gemeente Buren.