Spring naar content

Burgerinitiatief

U kunt een burgerinitiatief indienen. Het burgerinitiatief stelt u in de gelegenheid om een onderwerp of voorstel op de agenda van de gemeenteraad en/of een raadscommissie te plaatsen. Het gaat dan om een voorstel dat de raad zelf niet snel op de agenda zet of een voorstel dat al enige tijd niet aan de orde is geweest.

Voor het behandelen van een initiatief geldt de volgende regel:

  1. Het verzoek tot plaatsing van een burgerinitiatiefvoorstel op de agenda van de vergadering van de raad wordt schriftelijk ingediend bij de burgemeester.
  2. Het verzoek bevat ten minste:
  • een nauwkeurige omschrijving van het burgerinitiatiefvoorstel;
  • de motivering van het burgerinitiatiefvoorstel;
  • de achternaam, de voornaam, het adres, de geboortedatum en de handtekening van de verzoeker en zijn plaatsvervanger en;
  • Aantoonbare steun voor het initiatief van minimaal vijftig inwoners van Buren. Dit moet aantoonbaar zijn door het toevoegen van een lijst met voornamen, achternamen, adressen, geboortedata en handtekening van initiatiefgerechtigden die het verzoek ondersteunen.

Het burgerinitiatief is níet bedoeld voor:

  • Vragen over gemeentelijk beleid en/of de uitvoering ervan.
  • Klachten en bezwaren (hiervoor bestaat een klachtenregeling of de Commissie voor Bezwaar en Beroep).
  • Onderwerpen waarover de gemeenteraad al een besluit heeft genomen.

Voor verder informatie over het indienen van een initiatief kunt u terecht bij de griffie.