Spring naar content

Omgevingsvisie

Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties werken we aan onze omgevingsvisie. Hierin staan de thema’s die voor ons allemaal belangrijk zijn, zoals wonen, bedrijvigheid, natuur, landschap, water, energieproductie en milieu. In de omgevingsvisie leest u straks alle doelen die de gemeente heeft op deze thema’s. De gemeente gebruikt de omgevingsvisie om nieuwe plannen te beoordelen.

Wat is een omgevingsvisie?

De omgevingsvisie is een integrale visie voor de hele fysieke leefomgeving van de gemeente. Het is een visie voor de lange termijn. Na de vaststelling zal de gemeente en doelen en ambities in deze visie verder doorvertalen in het omgevingsplan (waarin alle regels staan opgenomen) en naar uitvoeringsprogramma’s. De omgevingsvisie geeft dus een richting aan voor de toekomst.

Hoe gaat de besluitvorming in zijn werk?

De ontwerp-omgevingsvisie lag van 21 oktober tot en met 1 december ter inzage. Daarop zijn ongeveer 130 zienswijzen ingediend. Op 24 februari organiseerden we een uitlegavond over de zienswijzen. De Q&A van deze bijeenkomst kunt u hiernaast downloaden. Intussen is de reactienota door het college vastgesteld en krijgt iedereen een persoonlijke brief met een reactie. De hele reactienota kunt u hiernaast vinden. Deel 1 betreft de samenvatting van de meest voorkomende zienswijzen. Deel 2 betreft de individuele reactie op alle 130 zienswijzen.

Mocht u het niet eens zijn met de reactie op uw zienswijze dan kunt u gebruik maken van de informatiebijeenkomst van de raad op 12 mei aanstaande. Op die avond krijgen mensen die een zienswijze hebben ingediend de kans om deze nader toe te lichten bij de raadsleden. De toelichting moet gaan over de inhoud van de omgevingsvisie. U kunt zich opgeven voor deze avond via: griffie@buren.nl. Op 14 juni zal de gemeenteraad een besluit nemen over de omgevingsvisie.

Meer weten over de uitlegavond van 24 februari?

Van de uitlegavond van de omgevingsvisie is een Q&A gemaakt. Deze kunt u vinden bij downloads.

Meer informatie

Tijdens deze bijeenkomsten zijn er verschillende tafels ingericht per thema. Vragen die aan bod zijn gekomen: wat is de woonbehoefte nu en in de toekomst? Hoe houden we de kernen en het buitengebied vitaal? Voor welke werkgelegenheid moeten we ruimte zoeken? Hoe kan de recreatie nog interessanter worden, ook voor de inwoners zelf? Wat doen we met leegkomende boerderijen en stallen? Kunnen we de biodiversiteit in het buitengebied vergroten? Hoe moet het ‘centrum’, het voorzieningengebied en het sociale leven in de kern zich verder ontwikkelen?

De bijeenkomst voor Lienden en Lingemeer ging in maart niet door i.v.m. maatregelen rondom de coronacrisis. Hiervoor zoeken we een nieuwe datum begin september. Half september organiseren we nog twee bijeenkomsten voor het buitengebied. Hier kunnen inwoners, ondernemers en organisaties die wonen, werken of actief zijn hun vraagstukken met ons delen en meedenken over de doelen voor de toekomst.