Spring naar content

Dorpenronde

Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties werken we aan onze omgevingsvisie. Hierin staan de thema’s die voor ons allemaal belangrijk zijn, zoals wonen, bedrijvigheid, natuur, landschap, water, energieproductie en milieu. In de omgevingsvisie leest u straks alle doelen die de gemeente heeft op deze thema’s. De gemeente gebruikt de omgevingsvisie om nieuwe plannen te beoordelen.

Denkt u weer mee met de omgevingsvisie voor de gemeente Buren?

U hebt deelgenomen aan een van de dorpsavonden voor de omgevingsvisie in de gemeente Buren of bent u op een andere manier betrokken geweest. Vanaf midden 2019 hebben inwoners in elk dorp kwaliteiten, ambities en vraagstukken benoemd. U kunt de verslagen per kern teruglezen op deze pagina. Door de coronacrisis heeft het proces een tijdje stil gelegen, maar we zijn weer volop bezig.

Waar staan we nu en welke vraag hebben we aan u?

Afgelopen tijd zijn we druk bezig geweest om te bedenken hoe we de vraagstukken kunnen oplossen. En dat is een hele klus, want veel vraagstukken hangen met elkaar samen. En daar willen we u graag weer bij betrekken. De eerste ideeën daarvoor leggen we graag aan u voor om uw mening daarover te horen. In deze enquête kunt u eenvoudig vertellen wat u een goede richting vindt voor Buren. Er zijn meerkeuzevragen, maar u kunt ook zelf ook een reactie schrijven.

Wat doen we met uw inbreng?

De ideeën en argumenten die u ons meegeeft verwerken we in de concept visie, die we voor de zomer afronden. De enquête vormt dus een tussenstapje tussen de vraagstukken en een eerste visie. Rond de zomer komen we bij u terug met een eerste toekomstverhaal voor Buren.
Doet u mee? In 10 minuten draagt u bij aan een goede visie voor de toekomst. De enquête vindt u op www.buren.nl/omgevingsvisie.

Bij verslagen dorpenrondes vindt u de opbrengsten van de eerste fase om te komen tot een omgevingsvisie: de dorpenronde. Vanwege de coronamaatregelen is de planning aangepast. Deze vindt u bij het onderwerp omgevingswet. Voor Ingen en Zoelen zijn de dorpsbijeenkomsten georganiseerd samen met een pilot voor het kerngericht werken.

Meer informatie

Tijdens deze bijeenkomsten zijn er verschillende tafels ingericht per thema. Vragen die aan bod zijn gekomen: wat is de woonbehoefte nu en in de toekomst? Hoe houden we de kernen en het buitengebied vitaal? Voor welke werkgelegenheid moeten we ruimte zoeken? Hoe kan de recreatie nog interessanter worden, ook voor de inwoners zelf? Wat doen we met leegkomende boerderijen en stallen? Kunnen we de biodiversiteit in het buitengebied vergroten? Hoe moet het ‘centrum’, het voorzieningengebied en het sociale leven in de kern zich verder ontwikkelen?

De bijeenkomst voor Lienden en Lingemeer ging in maart niet door i.v.m. maatregelen rondom de coronacrisis. Hiervoor zoeken we een nieuwe datum begin september. Half september organiseren we nog twee bijeenkomsten voor het buitengebied. Hier kunnen inwoners, ondernemers en organisaties die wonen, werken of actief zijn hun vraagstukken met ons delen en meedenken over de doelen voor de toekomst.

Alle opgehaalde informatie uit de dorpenronde gaan we op een overzichtelijke manier publiceren. In het najaar vragen we inwoners, ondernemers en organisaties hierop te reageren. Dit kan in elk geval online, maar we zoeken ook naar een manier om met u in gesprek te gaan. Samen komen we tot een Omgevingsvisie.

Hier leest u de concept-omgevingsvisie, die door het college is vrijgegeven voor maatschappelijke discussie. Het definitieve ontwerp volgt op korte termijn. Dan wordt ook de mogelijkheid geboden om een inspraakreactie te geven.