Spring naar content

Dorpenronde

Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties werken we aan onze omgevingsvisie. Hierin staan de thema’s die voor ons allemaal belangrijk zijn, zoals wonen, bedrijvigheid, natuur, landschap, water, energieproductie en milieu. In de omgevingsvisie leest u straks alle doelen die de gemeente heeft op deze thema’s. De gemeente gebruikt de omgevingsvisie om nieuwe plannen te beoordelen.

Denkt u weer mee met de omgevingsvisie voor de gemeente Buren?

Het college van Burgemeesters en wethouders van de gemeente Buren heeft afgelopen week bekend gemaakt dat de ontwerp-omgevingsvisie vanaf 21 oktober tot en met 1 december (voor een periode van 6 weken) ter inzage ligt.

De omgevingsvisie is een integrale visie voor de hele fysieke leefomgeving van de gemeente. Het is een visie voor de lange termijn. Na de vaststelling zal de gemeente en doelen en ambities in deze visie verder doorvertalen in het omgevingsplan (waarin alle regels staan opgenomen) en naar uitvoeringsprogramma’s. De omgevingsvisie geeft dus een richting aan voor de toekomst.

Iedereen kan reageren op de visie door een reactie te sturen aan de gemeenteraad van Buren, De Wetering 1, 4021 VZ, Maurik. U kunt ook een mailbericht sturen aan: gemeente@buren.nl onder vermelding van: inspraakreactie ontwerp-omgevingsvisie gemeente Buren.

Wilt u meer weten over hoe de besluitvorming in de gemeenteraad in zijn werk gaat? U leest het op deze pagina.

Meer informatie

Tijdens deze bijeenkomsten zijn er verschillende tafels ingericht per thema. Vragen die aan bod zijn gekomen: wat is de woonbehoefte nu en in de toekomst? Hoe houden we de kernen en het buitengebied vitaal? Voor welke werkgelegenheid moeten we ruimte zoeken? Hoe kan de recreatie nog interessanter worden, ook voor de inwoners zelf? Wat doen we met leegkomende boerderijen en stallen? Kunnen we de biodiversiteit in het buitengebied vergroten? Hoe moet het ‘centrum’, het voorzieningengebied en het sociale leven in de kern zich verder ontwikkelen?

De bijeenkomst voor Lienden en Lingemeer ging in maart niet door i.v.m. maatregelen rondom de coronacrisis. Hiervoor zoeken we een nieuwe datum begin september. Half september organiseren we nog twee bijeenkomsten voor het buitengebied. Hier kunnen inwoners, ondernemers en organisaties die wonen, werken of actief zijn hun vraagstukken met ons delen en meedenken over de doelen voor de toekomst.

Alle opgehaalde informatie uit de dorpenronde gaan we op een overzichtelijke manier publiceren. In het najaar vragen we inwoners, ondernemers en organisaties hierop te reageren. Dit kan in elk geval online, maar we zoeken ook naar een manier om met u in gesprek te gaan. Samen komen we tot een Omgevingsvisie.