Herbouw varkenshouderij Kapel-Avezaath

Laatste wijziging: 13 mei 2019

Op 27 juli 2017 is varkenshouderij Sebava aan de Burensewal 3 in Kapel-Avezaath afgebrand. Na de sanering is het bedrijf gestart met plannen voor herbouw. Bevoegd gezag voor de herbouw is provincie Gelderland. Dat betekent dat zij de plannen en de aanvraag voor een omgevingsvergunning (laten) toetsen op wet- en regelgeving en toezien op de naleving daarvan. Op deze pagina informeren we u over de herbouwplannen voor een varkenshouderij.

Website Sebava

Informatie over de plannen voor herbouw kunt u vinden op de volgende website: www.sebava-kapel-avezaath.nl. Hier kunt u onder meer zien hoe de herbouw eruit komt te zien, welke bedrijfsvoering het wordt en wat de effecten zijn. Ook vindt u hier informatie over wat er nodig is voor de herbouw kan worden gestart en wat de stand van zaken is. U kunt hier ook op reageren. Helemaal onderaan de pagina kunt u een digitaal formulier invullen.

Effecten op het milieu

Voordat de vergunning definitief verleend kan worden, moet er een afweging plaatsvinden voor het milieu. Dit gebeurt met een milieueffectrapportage (de afkorting hiervan is: MER). Een milieueffectrapportage brengt de milieueffecten in beeld voordat er een formeel besluit wordt genomen.

U kunt de publicatie vinden via https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-42642.pdf.

Meer informatie

Op 27 juli 2017 brandde de varkenshouderij aan de Burensewal 3 in Kapel-Avezaath volledig af. Daarbij kwamen ongeveer 20.000 varkens om het leven. De varkenshouderij is eigendom van Sebava BV. Sebava ontwikkelt plannen voor een nieuwe varkenshouderij op deze locatie. Meer informatie hierover vindt u op www.sebava-kapel-avezaath.nl

Op de plek van de afgebrande varkenshouderij ligt de bestemming ‘Agrarisch – niet grondgebonden’ met een aanduiding voor een ‘Intensieve veehouderij’. Dat betekent dat herbouw binnen de regels van het geldend bestemmingsplan mogelijk is. Verder moet de herbouw voldoen aan de huidige wet- en regelgeving voor bijvoorbeeld milieu.

Om te kunnen herbouwen, moet de eigenaar een omgevingsvergunning aanvragen. Provincie Gelderland gaat over de vergunningverlening, toezicht en handhaving op de regelgeving rond milieu en dierenwelzijn. Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) toetst de aanvraag en de plannen in opdracht van de provincie aan de huidige wet- en regelgeving op dit gebied.

Provincie Gelderland, gemeente Buren, ODR, ODRN en Sebava BV overleggen hier periodiek over. De ODR (Omgevingsdienst Rivierenland) ondersteunt de ODRN hierbij.

Ook voor het houden en fokken van dieren gelden (landelijke) wetten en regels. Deze gelden uiteraard ook voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de herbouw.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ziet toe op de naleving van de regels voor dierenwelzijn.

De eigenaar van Sebava heeft in Duitsland een beroepsverbod. In Nederland echter niet. Dat betekent dat de provincie en de gemeente dit niet als reden kunnen gebruiken om de eigenaar een omgevingsvergunning te weigeren. Formeel heet dat, dat er geen  grond is om een omgevingsvergunning te weigeren.

De provincie kan alleen besluiten om geen omgevingsvergunning te verlenen, als de aanvraag niet voldoet aan de huidige wet- en regelgeving.

Als de provincie zou besluiten geen omgevingsvergunning te verlenen, kan de initiatiefnemer (eigenaar) bezwaar indienen en in beroep gaan.

De initiatiefnemer kiest voor herbouw van de varkenshouderij. De herbouw moet voldoen aan de geldende regels. Er hoeft geen afweging plaats te vinden voor bijvoorbeeld een uitbreiding of nieuwvestiging. De initiatiefnemer maakt gebruik van de huidige, geldende bestemming. Wel zal een milieueffectrapportage de effecten op het milieu moeten onderbouwen. Ten aanzien van natuur vindt er via de ‘Wet natuurbescherming’ een onderbouwing plaats.

Uiteraard ziet de ODRN er ook op toe, dat de herbouw van de varkenshouderij volgens plan verloopt. Met andere woorden: dat de eigenaar precies datgene bouwt als in de plannen staat. Ook als de varkenshouderij is herbouwd, zal de ODRN regelmatig controleren of de eigenaar zich aan de wet- en regelgeving houdt.