Hulp voor ondernemers

Heeft u ondernemersvragen? Neem dan contact op met het KVK-coronaloket. Staat uw vraag er niet tussen, bel dan naar het Kamer van Koophandel Adviesteam: 0800-2117. Dit nummer is open van 8.30-17.00 uur.

Versoepeling maatregelen horeca per 1 juni

Vanaf 1 juni 2020 gelden versoepelde maatregelen voor horecabedrijven. Restaurants en cafés mogen onder voorwaarden deels weer open en ook terrassen kunnen weer open. De gemeente denkt graag met horecaondernemers mee over de mogelijkheden.

Heeft u plannen voor het (her-)openen van een terras? Lees dan de informatie over de richtlijnen. Hierin staat aan welke voorwaarden u moet voldoen. En of u vooraf een plan moet indienen.

Terras oprichten of uitbreiden? Dien een plan in!

Voor het openstellen van terrassen geldt het volgende:

 • De gemeente brengt dit jaar geen huurkosten in rekening voor bestaande of nieuwe terrassen
 • U mag extra terrasruimte gebruiken op uw eigen terrein of in de openbare ruimte. Daarvoor moet u wel een plan indienen.
 • Uw plan moet goedgekeurd worden door de gemeente. Anders riskeert u handhaving.
 • Bij een goedgekeurd plan zijn het bestemmingsplan, uw drank- en horecavergunning en de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) tijdelijk niet leidend.

Waar moet uw plan aan voldoen?

Wilt u uw eigen terrein of de openbare ruimte gebruiken voor een terras? Dan moet u hiervoor een plan indienen bij de gemeente. In bijlage I staan de richtlijnen waar u zich aan moet houden. Hierin staan ook een aantal belangrijke mededelingen. Lees deze goed door.

In het algemeen geldt:

 1. Overleg met belanghebbenden, zoals uw buren.
 2. Houdt de omgeving schoon en heel.
 3. De gemeente moet (ook) andere belangen in het oog houden.
 4. Uw kunt geen rechten ontlenen aan uw goedgekeurde plan. Lees voor een toelichting het onderdeel “Handhavingsverzoeken”.
 5. Uitbreiding van terrassen is tijdelijk tot 1 november 2020.

Omdat elke situatie anders is, zal ook de praktijk van alledag een rol kunnen spelen. Het besluit over uw goedgekeurde plan wordt openbaar gemaakt.

Plan voor tijdelijke oprichting of uitbreiding van terrassen

Waar dient u uw plan in?

U kunt een plan indienen via het mailadres gemeente@buren.nl met in de cc manker@buren.nl. De gegevens die we in ieder geval nodig hebben voor het beoordelen van uw plan staan in bijlage I. U ontvangt een bevestiging van ontvangst.

Handhavingsverzoeken

Het college en de burgemeester geven horecaondernemers de mogelijkheid om tijdelijk in strijd met het bestemmingsplan, de drank- en horecavergunning en artikel 2:28 lid 7 van de APV een ruimer terras te exploiteren. De wettelijke bepalingen blijven echter wel gelden.

Het college en/of de burgemeester zullen ten aanzien van uw melding en na positieve toetsing van uw plan vooralsnog niet handhavend optreden. Gezien de huidige maatschappelijke ontwikkelingen heeft dit geen prioriteit. Dit wordt anders als de overige maatregelen vanuit de rijksoverheid en de noodverordening niet worden nageleefd en de veiligheid, openbare orde, de gezondheid van mensen of andere zaken in het geding komen.

Als de gemeente een verzoek om handhaving krijgt, moet het college of de burgemeester dit onderzoeken en een besluit nemen. We wegen daarbij uw belang af tegen het belang van de verzoeker om handhaving. Wij adviseren u dan ook nadrukkelijk om uw omgeving te betrekken bij en in kennis te stellen van uw plannen.

Ten slotte

Mocht u ideeën hebben om een horecaplein, eventueel gezamenlijk met meerdere ondernemers, op te richten, dan kunt u hiervoor met ons in overleg treden. Hier willen we graag in meedenken.

Vragen?

Heeft u vragen hebben over de invulling van uw plan? Neem dan contact op met Marina van den Anker via 06-83441237of Marinus van Olderen via 06-27140523.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Wellicht heeft u erover gehoord of gelezen in de media: de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Woont u in de gemeente Buren of Neder-Betuwe? Dan kunt u deze regeling bij ons aanvragen. Voor overige regelingen verwijzen wij u graag naar het KVK-coronaloket.

Tozo vanaf 1 juni 2020

Vanaf 1 juni 2020 start de vernieuwde TOZO. Er geldt dan wel een partnertoets. Het gezamenlijke inkomen van een echtpaar mag niet hoger zijn dan € 1.503,31 inclusief vakantietoeslag per maand. Voor een alleenstaande ouder dan 21 jaar blijft de norm van € 1.052,32 inclusief vakantiegeld van kracht. Alleen als uw inkomen lager is dan dit bedrag, kunnen wij uw inkomen aanvullen tot de voor u geldende norm.

Vanaf 1 juni 2020 kunt u een melding doen voor deze vernieuwde regeling via het Sociaal Ondernemersloket Online (Solo) onder ‘Hoe doe ik een aanvraag?’.

Let op. Tot en met 31 mei 2020 kunt u nog aanspraak maken op de eerdere TOZO. Voor 1 juni 2020 kunt u dus geen aanvraag voor de vernieuwde regeling indienen.

Heeft u een bedrijfskrediet voor zakelijke liquiditeitsproblemen nodig of is het volledige bedrijfskrediet voor zakelijke liquiditeitsproblemen (maximaal € 10.157,00) nog niet aan u toegekend?

Tot en met 31 augustus kunt u tevens bedrijfskrediet aanvragen via Solo onder ‘Hoe doe ik een aanvraag?’.

Meer informatie

Deze regeling staat open voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, die in de knel komen door de coronacrisis.

Woont u in de gemeente Buren of neder-Betuwe? Dan kunt u bij ons een aanvraag indienen.

De Tozo (inkomensondersteuning) geldt vooralsnog voor 3 maanden, tot 1 juni 2020. De regeling werkt terug tot 1 maart 2020.

Met deze regeling kunnen zelfstandig ondernemers maximaal 1.500 euro netto per maand ontvangen. De regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar wordt sneller behandeld en verstrekt. Deze voorziening heeft tijdelijk soepele voorwaarden vanwege de bijzondere situatie waarin Nederland verkeert: de inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft bijvoorbeeld later niet te worden terugbetaald. Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd. Er zijn 2 vormen van ondersteuning mogelijk:

 • Maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum.
 • Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd.

Deze tijdelijke regeling houdt het volgende in:

 • De toets op levensvatbaarheid wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is.
 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft later niet terugbetaald te worden.
 • Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets.
 • Binnen 4 weken wordt voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt.
 • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie maximaal 1.500 euro netto per maand.
 • Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal 10.157 euro tegen 2% rente.
 • De maximale looptijd van een lening is 3 jaar. Tot 1 januari 2021 hoeft er nog niet te worden afgelost.
 • Het bedrijfskapitaal mag niet gebruikt worden om bestaande leningen te herfinancieren.
 • Per huishouden kan maximaal 1 keer een uitkering en/of bedrijfskapitaal worden toegekend.

De extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Voor de tijdelijke regeling moet de woonplaats in Nederland zijn. Ondernemers die in België of Duitsland wonen, komen dus niet in aanmerking.

Meer specifiek gelden de volgende eisen:

 • Gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd.
 • Woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland.
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
 • Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend.
 • Voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van KVK.
 • Is vóór 17 maart 2020 18.45 uur gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.
 • Woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.
 • Inkomen als gevolg van de coronacrisis onder het sociaal minimum.

Ondersteuning kunt u aanvragen in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal. De regeling is gebaseerd op de al bestaande Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) en wordt uitgevoerd door gemeenten. Woont u in de gemeente Buren of Neder-Betuwe? Dan kunt u deze regeling bij ons aanvragen. Het gaat daarbij om de woongemeente, niet de gemeente waar uw bedrijf is gevestigd.

Wie nog enige ontvangsten heeft, wordt verzocht nog even te wachten met de aanvraag. Als aanvragen gespreid binnenkomen ontlast dat de gemeente en worden de mensen met de hoogste nood als eerste geholpen.

Woont u in de gemeente Buren of Neder-Betuwe? Dan kunt u via het Sociaal Ondernemersloket Online (SOLO) zien of u in aanmerking komt voor de Tozo en uw aanvraag indienen. Uw melding komt automatisch bij ons binnen.

Wij begrijpen dat u in financiële nood verkeert. Wij vinden het dan ook belangrijk om u zo snel mogelijk te kunnen helpen. Wij doen ons best om uw aanvraag snel te beoordelen en tot betalen over te gaan. U zou ons erg helpen door alleen in zeer dringende gevallen over uw aanvraag contact met ons op te nemen. Zo kunnen wij al onze aandacht richten op het afhandelen van uw aanvraag en de aanvragen van al uw medezelfstandigen die ook in een moeilijke situatie verkeren.

Meer weten over zzp en corona? Neem dan hier een kijkje.

Let op: Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken. Wij helpen u graag bij uw aanvraag.

Wilt u als ondernemer in aanmerking komen voor uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen tot 1 september 2020?

Dit kan door dit formulier in te vullen.

Toeristenbelasting

Deze mogelijkheid is ook van toepassing op de definitieve aanslag toeristenbelasting over het jaar 2019. De plicht tot het betalen van de toeristenbelasting blijft, maar we hebben er begrip voor wanneer u later betaalt. Dit geeft u als ondernemer op korte termijn verlichting. Daarnaast stuurt de gemeente geen voorlopige aanslag over 2020, maar ontvangt u alleen een definitieve aanslag in december 2020.