Spring naar content

Kabels en leidingen in openbare grond

U heeft toestemming nodig van de gemeente voordat u kabels en/of leidingen in de openbare grond aanlegt. Hiervoor gelden de regels uit de AVOI (Algemene Verordening Ondergrondse Infra) en het Handboek Kabels en Leidingen.

Gedurende het gehele traject zijn de Algemene Verordening Ondergrondse Infra (AVOI) en het Handboek Kabels en Leidingen van toepassing.

Meldingen en aanvragen voor kabelleggingen moeten via www.moorwerkt.nl worden gedaan.

Meer informatie

De Algemene Verordening Ondergrondse Infra (AVOI) is van toepassing bij de aanleg, het in stand houden en het opruimen van kabels of leidingen voor netten in of op openbare gronden. Dit voor zover de gemeente deze gronden beheert, in bezit heeft of daarvoor coördinatieverplichtingen heeft conform de Belemmeringswet en Privaatrecht en/of Telecommunicatiewet.
De AVOI geeft enerzijds invulling aan de wettelijke plicht voor de gemeente om een Telecommunicatieverordening op te stellen. Anderzijds wordt beleidsmatig voorzien in lokaal beleid dat ook andere netten van kabels en leidingen (nutsvoorzieningen) betreft.

In dit handboek Kabels en Leidingen staan de standaardbepalingen voor het opnemen van de sleufverharding, het graven, aanvullen en verdichten van sleuven en het leggen etc. van ondergrondse infrastructuur in gronden die in eigendom of beheer zijn van onze gemeente.

Het tarief bedraagt € 79,30 voor het in behandeling nemen van een melding/aanvraag. Dit in verband met het verkrijgen van instemming of vergunning omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet en artikel 5, eerste lid van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI).Het tarief wordt, bij aaneengesloten graafwerkzaamheden over een lengte van:

  • van 0 tot 250 meter, € 463,50
  • van 250 tot 1500 meter, € 551,05
  • van 1500 tot 5000 meter, € 692,15
  • meer dan 5000 meter, € 0,14 per strekkende meter