Kerngericht werken

De gemeente Buren wil dat inwoners gezien, gehoord en erkend worden. We willen op een andere manier samenwerken met inwoners. Elke kern is anders. Daarom is de gemeente niet op zoek naar één standaard werkwijze, maar wil ze maatwerk leveren voor elke kern. Maar wat is er nodig in de verschillende kernen? Wat werkt wel en wat juist niet?

In 2019 leren we in de praktijk wat wel en niet werkt via het project kerngericht werken. Dit doen we via een vijftal onderdelen: pilots met kerngericht werken in Ingen, Zoelen en Ravenswaaij, het leefbaarheidsbudget en inwonersinitiatieven, verandering in de organisatie, besturingsfilosofie van de gemeenteraad en onderzoek van de resultaten. Dit resulteert in een visie op kerngericht werken begin 2020.

Meer informatie

Tijdens pilots willen we zoeken naar passende werkwijzen voor kerngericht werken, samen met inwoners. Het kenmerk van kerngericht werken is het leveren van maatwerk. We willen geen blauwdruk per kern. Dit betekent dat het verloop van de pilots er per kern anders uit kan zien. De kernen die meedoen aan de pilots verschillen van elkaar in organisatiegraad, dynamiek en onderwerpen die spelen. De pilots starten naar verwachting in april 2019.

Gedurende het jaar gaan inwoners en gemeente met elkaar in gesprek over verschillende onderwerpen. Uitnodigingen hiervoor komen vanzelf! Als u ideeën heeft kunt u altijd met ons contact opnemen.

Vanzelfsprekend willen we goed vastleggen wat de resultaten zijn van dit project en de pilots. We vragen inwoners hoe zij betrokken zijn geweest bij ontwikkelingen in hun leefomgeving en hoe ze dat graag in de toekomst zien. Dit doen we door een onderzoek in de drie pilotkernen en in Maurik, Ommeren en Kerk-Avezaath. Zo kunnen we de resultaten beter vergelijken. Spectrum voert het onderzoek namens de gemeente uit.

Inwoners van de Ingen, Ravenswaaij, Zoelen, Maurik, Kerk-Avezaath en Ommeren zijn uitgenodigd een vragenlijst in te vullen. Deze kunt u hier vinden. Hierover ontvangt u een brief. De resultaten worden anoniem verwerkt.

Heeft u vragen over het project kerngericht werken? Neem contact op met Mark Coenders (projectleider kerngericht werken) via telefoonnummer 140344.