Spring naar content

Klacht over de gemeente

Niet tevreden?

Bent u van mening dat u niet correct bent behandeld door de gemeente? Dan kunt u een klacht indienen. Voor het indienen van klachten is er een klachtenregeling. In eerste instantie zal de gemeente proberen in onderling overleg met u tot een oplossing te komen. Een goed gesprek werkt meestal verhelderend en leidt vaak tot wederzijds begrip. Wanneer echter sprake is van een blijvend verschil van mening, bestaat de mogelijkheid een formele klacht in te dienen. Over deze klacht neemt het college van burgemeester en wethouders dan een beslissing.

Meer informatie

U kunt een klacht indienen over de wijze waarop mensen van de gemeente zich bij een bepaalde aangelegenheid tegenover u hebben gedragen. Het gaat om een ‘niet correcte gedraging’ van een bestuursorgaan (de gemeenteraad of een lid van het college van b&w of de burgemeester) of een ambtenaar. Enkele voorbeelden van een ‘niet correcte’ behandeling zijn:

 • u vindt dat u al veel te lang wacht op de beantwoording van uw brief;
 • u hebt niet de informatie gekregen waar u om hebt gevraagd;
 • u voelt zich onbeleefd behandeld/u vindt dat u onbeleefd behandeld bent.

U kunt mondeling of schriftelijk (op papier of per e-mail) uw klacht indienen. U kunt uw klachtenbrief mailen naar gemeente@buren.nl of opsturen naar het college van burgemeester en wethouders van Buren, t.a.v. team Regie en Projecten, postbus 23, 4020 BA Maurik. In uw brief moet u de volgende gegevens vermelden:

 • uw naam, adres en telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent;
 • op welk bestuursorgaan, welke bestuurder of welke ambtenaar uw klacht betrekking heeft;
 • omschrijving van wat er is gebeurd, wanneer dat is gebeurd en waarom u hierover klaagt.

Als de ingestuurde gegevens niet compleet zijn, krijgt u nog gelegenheid deze binnen veertien dagen aan te vullen. Wanneer u niet in staat bent uw klacht schriftelijk in te dienen, kunt u vragen of de gemeente u hierbij helpt. Vraagt u dan naar de klachtcoördinator.

Hebt u een klacht over een gedraging van een medewerker die bij de Omgevingsdienst Rivierenland werkt? Dan kunt u uw klacht bij de ODR indienen. De ODR handelt klachten over hun eigen medewerkers zelf af. Op de website www.odrivierenland.nl kunt u de contactgegevens vinden.

De gemeente neemt de volgende klachten niet in behandeling:

 • de zaak waarover u klaagt betreft een melding. Dit zijn opmerkingen of klachten over gemeentelijke taken in uw leefomgeving, bijvoorbeeld over overhangend groen, zwerfvuil en kapot straatmeubilair. Meldingen vallen  niet onder de klachtenregeling. Een melding geeft u door via het centrale telefoonnummer 14 0344;
 • de zaak waarover u klaagt is ouder dan één jaar;
 • uw klacht voldoet niet aan de indieningvereisten;
 • uw klacht is al door de gemeente behandeld;
 • uw belang bij de klacht of het gewicht van de gedraging is onvoldoende zwaar;
 • u kunt bezwaar of beroep aantekenen.

De klachtencoördinator ondersteunt de behandeling van alle klachten. De klachtencoördinator houdt ook in de gaten of uw klacht tijdig wordt behandeld en onderhoudt het contact met u. Na de ontvangst van uw klachtenbrief krijgt u een ontvangstbevestiging. In deze bevestiging staat wie uw klacht behandelt en hoe de verdere behandeling verloopt. De ambtenaar (of bestuurder) waarop de klacht betrekking heeft/krijgt een kopie van uw brief en de ontvangstbevestiging.

Wanneer uw klacht niet in behandeling wordt genomen (zie ook onder ‘waarover kunt u niet klagen?’), brengt de gemeente u daarvan zo snel mogelijk (binnen vier weken) op de hoogte. Neemt de gemeente uw klacht in behandeling, dan ontvangen u en degene op wie de klacht betrekking heeft, een uitnodiging voor een gesprek. Tijdens dit gesprek stelt de aangewezen klachtbehandelaar u en de betrokken ambtenaar of bestuurder in de gelegenheid de zaak toe te lichten en op elkaars standpunt te reageren. Van dit gesprek krijgt u een verslag. Op basis van het gesprek brengt de klachtbehandelaar een advies uit aan het college van burgemeester en wethouders. Het college van burgemeester en wethouders neemt uiterlijk binnen tien weken na ontvangst van de klacht een beslissing. In een brief deelt het college van burgemeester en wethouders u mee wat zij hebben beslist, waarom zij deze beslissing genomen hebben en welke gevolgen deze beslissing heeft.

Indien u niet tevreden bent met de wijze waarop uw klacht is afgehandeld, verzoeken wij u vriendelijk om in eerste instantie contact op te nemen met de klachtencoördinator. Mocht dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan staat het u vrij om uw klacht voor te leggen aan de Nationale ombudsman.

De Nationale ombudsman behandelt klachten van burgers over de overheid. Voor meer informatie kunt u terecht op www.nationaleombudsman.nl.

Het is belangrijk op te merken dat de Nationale ombudsman pas in actie komt nadat de gemeente uw klacht heeft afgehandeld. Derhalve dient u eerst uw klacht bij de gemeente in te dienen en het besluit hieromtrent af te wachten.