Spring naar content

Meldpunt Bijzondere Zorg

Inwoners uit de regio Gelderland-Zuid die zich zorgen maken om iemand met verward gedrag, kunnen dit melden. De GGD heeft hiervoor het Meldpunt Bijzondere Zorg opengesteld.

Inwoners kunnen bij het meldpunt van de GGD hun zorgen delen over mensen met verward gedrag. Bijvoorbeeld iemand in hun omgeving die ronddoolt op straat, zichzelf vervuilt of wartaal uitslaat. Medewerkers van het meldpunt schatten samen met de beller in of er actie moet worden ondernomen. En zo ja, welke hulp passend is. Dat kan een huisarts of hulpverlener zijn. Of bijvoorbeeld iemand van de woningcorporatie die even langsgaat.

Het Meldpunt Bijzondere Zorg is voor burgers op werkdagen bereikbaar op nummer: 088 – 144 70 40. Mailen kan ook. Kijk op: www.ggdgelderlandzuid.nl.

Meer informatie

Soms heeft iemand psychische problemen die hij of zij uit eigen beweging niet kan of gaat oplossen. Dan is gedwongen zorg misschien nodig. Kent u zo iemand? Bel dan met het Meldpunt Bijzondere Zorg (MBZ) van GGD Gelderland-Zuid.

Het Meldpunt Bijzondere Zorg voert een verkennend onderzoek uit en geeft advies aan de gemeente. Dit onderzoek duurt maximaal 2 weken. Als uit het onderzoek blijkt dat een inwoner verplichte geestelijke gezondheidszorg nodig heeft, vraagt de gemeente deze zorg aan bij de Officier van Justitie. De uiteindelijke zorg wordt geleverd door een GGZ-aanbieder in combinatie met lokale (zorg)partners. Als er geen verplichte zorg nodig is, bekijkt het Meldpunt Bijzondere Zorg welke andere hulp mogelijk is voor de betreffende inwoner.

In geval van een crisis belt u 112. Na uw melding kan onmiddellijk verplichte psychische zorg worden ingezet. Dit gebeurt op basis van een medische verklaring van een psychiater. De burgemeester moet binnen 18 uur na het inzetten van de verplichte zorg een besluit nemen voor een crisismaatregel.

Bent u een naast familielid en nauw verbonden met betrokkene? Dan verneemt u van ons binnen 14 dagen de uitkomst van het verkennend onderzoek. Als u het niet eens bent met de uitkomst, hebt u het wettelijk recht om te eisen dat de officier van justitie de zaak toch onderzoekt. Als u geen naast familielid bent van de betrokkene, dan kunnen wij u niet over de uitkomst informeren.

Verplichte zorg kan worden ingezet als iemand zichzelf of anderen ernstig nadeel toebrengt als gevolg van psychische problemen. En als vrijwillige hulp geen oplossing biedt. In deze situatie nemen anderen besluiten over de persoon in kwestie. De betrokkene heeft het recht om zijn wensen te laten horen. Verplichte zorg kan in een instelling of thuis plaatsvinden. Betrokkene heeft recht op hulp van een vertrouwenspersoon.