Spring naar content

Nieuwkomers

Bent u immigrant en wilt u in Nederland blijven wonen of in ieder geval langer blijven dan drie maanden? Dan moet u:

 • in het bezit zijn van een geldig document voor grensoverschrijding en een geldige machtiging tot voorlopig verblijf (MVV). De MVV mag niet ouder zijn dan zes maanden.
 • en dus voor vertrek naar Nederland een basisexamen inburgering met goed resultaat hebben afgelegd (geldt vanaf 16 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd).
 • in Nederland verplicht inburgeren.

U moet zich binnen vijf dagen na aankomst in Nederland melden bij de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND).

Meer informatie

Nieuwkomers uit de volgende landen hoeven niet in het bezit te zijn van een MVV als zij Nederland inreizen:

Australië, België, Bulgarije, Canada, Cyprus, Duitsland, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Japan, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nieuw Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië, Noord-Ierland, Verenigde Staten van Amerika, IJsland, Vaticaanstad, Zuid-Korea, Zweden, Zwitserland.

Wel moeten deze personen zich laten inschrijven bij de IND. Om dat te kunnen doen moet men zich eerst inschrijven bij de gemeente van verblijf.

Vanaf 1 mei 2006 hebben ook personen van de nieuwe EU-lidstaten (Polen, Tsjechië, Estland, Letland, Litouwen, Hongarije, Slovenië en Slowakije) geen MVV meer nodig, maar moeten nog wel een aanvraag om toetsing aan het EU-gemeenschapsrecht indienen bij de IND.

Nieuwkomers die op verzoek van een werkgever naar Nederland komen en dus al werk hebben moeten hun aanvraag voor een verblijfsvergunning bij het centraal loket van de IND aanvragen. Meestal dient de werkgever de aanvragen van te voren al in.

Aanvraag Machtiging

 1. Een aanvraag moet worden ingediend bij de Nederlandse diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging in het land van herkomst.
 2. Hij of zij wacht de uitkomst van de aanvraag af in het land van herkomst.
 3. Zijn er geen bezwaren, dan krijgt de vreemdeling de MVV van de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging.

Aanvraag verblijfsvergunning

 1. De aanvraag tot het verlenen van een reguliere verblijfsvergunning, zowel voor bepaalde als voor onbepaalde tijd, gebeurt door het indienen van een daarvoor bestemd formulier bij de gemeente.
 2. Verder dient de aanvraag te zijn ondertekend door de vreemdeling of door diens wettelijke vertegenwoordiger.
 3. Bij de indiening van de aanvraag legt de vreemdeling een geldig document voor grensoverschrijding over en verstrekt hij, voor zover mogelijk, de gegevens en bescheiden waarmee hij kan aantonen dat aan de voorwaarden wordt voldaan.
 4. Voor de afdoening van de aanvraag zijn legeskosten verschuldigd.
 5. Indien de gevraagde verblijfsvergunning niet wordt verleend, worden betaalde leges niet terugbetaald.
 1. Machtiging tot voorlopig verblijf.
 2. Geldig document voor grensoverschrijding (paspoort en visum).
 3. Overige documenten waarmee kan worden aangetoond dat aan de verblijfsvoorwaarden wordt voldaan.

Schengenakkoord
Visa dienen in het buitenland te worden aangevraagd bij de diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen van de Schengenlanden. De geldigheidsduur van het visum betreft de duur die men in het genoemde Schengengebied mag verblijven. In het kader van het Schengenakkoord zijn vreemdelingen verplicht zich binnen drie werkdagen na aankomst aan te melden. Europese Gemeenschapsonderdanen zijn hiervan vrijgesteld. Het Schengengebied wordt gevormd door België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Zweden, Noorwegen en IJsland

Vanaf 1 december 2006 moeten MVV-plichtige vreemdelingen die een aanvraag om een verblijfsvergunning willen doen, zonder dat zij een Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV) hebben, hun aanvraag rechtstreeks indienen bij de loketten van de IND in Hoofddorp of Rijswijk. Voor het indienen van de aanvraag maken zij eerst telefonisch een afspraak via het informatienummer van de IND: 0900-1234561.