Spring naar content

Omgevingsvisie

Hier vindt u de omgevingsvisie voor de gemeente Buren. Een omgevingsvisie is een visie voor de (middel)lange termijn. Alle doelen en ambities voor de fysieke leefomgeving staan er bij elkaar. De omgevingsvisie helpt ons om komende jaren goede ruimtelijke keuzes te maken en initiatieven te toetsen.

De gemeente Buren is een afwisselende plattelandsgemeente met alle bijzondere kenmerken van het Nederlandse rivierenlandschap en de Betuwe in het bijzonder. Hierbinnen liggen 15 levendige kernen met een betrokken gemeenschap en sterk sociaal leven. Een gebied met veel kenmerken, waarden en normen van vroeger uit, maar ook een enorm sterk ondernemerschap en initiatief. Veel inwoners hechten aan het behouden van deze kwaliteiten, maar er is ook behoefte aan woningen en ruimte voor bedrijven.

Door een uitgebreid proces waarin is gezocht naar oplossingen om (tegengestelde) belangen te kunnen verenigen, konden we de raad een goed onderbouwde visie voorleggen. Tegelijk biedt de visie ruimte voor uitwerking met lokale bewonersgroepen. Ook is in deze visie het bestaande beleid van de gemeente goed verankerd.

Na meer dan twee jaar heeft de gemeenteraad de omgevingsvisie op 14 juni 2022 vastgesteld. De afgelopen twee jaar werkten we samen met inwoners, belangenorganisaties en ketenpartners aan deze visie.

Met de omgevingsvisie hebben we nu een integrale visie voor de lange termijn. Deze visie is niet juridisch bindend, maar gebruiken we wel bij de toetsing of initiatieven mogelijk zijn. De komende jaren gaan we de visie verder uitwerken in uitvoeringsprogramma’s en het omgevingsplan (de nieuwe naam voor bestemmingsplannen).

Deze visie houdt Buren in balans, maar wel een nieuwe balans. Inspelend op klimaatverandering, versterking van de biodiversiteit, de behoefte aan woningen en behoud van kwaliteiten, maar tegelijk ruimte voor het ondernemerschap dat zo kenmerkend is voor deze gemeente.

Meer informatie

Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 juli 2023 in werking. Verschillende wet- en regelgevingen voor de leefomgeving van inwoners komen bij elkaar in de Omgevingswet. De Omgevingswet maakt het makkelijker om zelf iets te doen in uw omgeving.

Op dit moment zijn er tientallen wetten en honderden regelingen voor de leefomgeving. Zo zijn er regels voor onder andere de natuur, het water en het wonen. De gemeente moet al deze wet- en regels bekijken, voordat zij een vergunning kan verlenen.

Als alle wetten en regels bij elkaar komen in één wet, de Omgevingswet, kan de gemeente sneller een beslissing nemen over een aanvraag. En is het voor inwoners en ondernemers duidelijker wat de mogelijkheden zijn. Wij hopen daardoor nieuwe ontwikkelingen en initiatieven makkelijker mogelijk te maken.

Wilt u weten wat er gaat veranderen en wat dit voor u betekent? Bekijk het animatiefilmpje.

Er komt één loket voor het aanvragen van vergunningen. U kunt gemakkelijk en digitaal zien wat onze regels zijn voor de locatie van uw initiatief. En aan de hand van eenvoudige vragenlijstjes komt u er snel achter of er een vergunning nodig is of niet. We maken deze vragenlijstjes voor de meest voorkomende aanvragen, zoals het uitbreiden van een woning, of het rooien van een boom. In de loop van de komende jaren maken we dit soort vragenlijstjes voor steeds meer aanvragen. Zo maken we de regelgeving steeds makkelijker voor inwoners.

De gemeente wil beter laten zien welke doelen zij heeft voor gebieden. Zo kunnen wij meer maatwerk leveren. Heeft u een idee? Dan willen wij eerst kijken of dit past bij de doelen. Als dit zo is, dan willen wij zo weinig mogelijk regels stellen aan uw idee. Om dit te doen, maken wij een omgevingsvisie.

In de omgevingsvisie staan de thema’s die voor de gemeente en inwoners belangrijk zijn. Bijvoorbeeld: wonen, natuur, water, recreatie, landschap, verkeer en voorzieningen. Als de omgevingsvisie compleet is, vindt u hierin alle doelen die de gemeente heeft op deze thema’s. Wij gebruiken de omgevingsvisie als inwoners of ondernemers nieuwe plannen hebben voor bijvoorbeeld woningen, bedrijven of zonneweides. In de omgevingsvisie staat wat wij als gemeente willen en hoe we dit willen bereiken.