Spring naar content

Pachtgrond

De gemeente Buren geeft 12 percelen grond in pacht uit: in Buren, Erichem, Lienden, Ommeren, Zoelen en Zoelmond. Deze percelen worden voor drie jaar in pacht uitgegeven. Hieronder volgt per perceel een korte beschrijving.

Meer informatie

Dit betreft een perceel grasland ter grootte van circa 28.827 m2 en is gelegen nabij de Korne. Over het perceel loopt een openbaar wandelpad. Het perceel is ook bekend vanwege de oude Joodse begraafplaats die hier rond 1672 is ontstaan. Vanwege deze historische maar ook landschappelijke waarde van het perceel is ploegen en/of omzetting naar bouwland niet toegestaan. Het perceel is alleen te gebruiken voor het beweiden met schapen en/of het frequent (minimaal één keer per zes weken) maaien. De gemeente behoudt zich het recht voor om op het perceel de nodige historische /archeologische onderzoeken te (laten) verrichten. Dan wel op het perceel de nodige informatie borden/ gedenktekens te plaatsen.

Buren-Aalsdijk (BRN O 534 ged)-tekening

Dit perceel is circa 41.680 m2 groot en gelegen aan de Aalswijksestraat (nabij de rotonde) in Buren. Het perceel mag worden gebruikt als grasland. Ploegen en/of omzetting naar bouwland is niet toegestaan.

Dit perceel is circa 37.919 m2 groot en bestaat uit twee kadastrale percelen. Het kadastrale perceel Buren sectie P nr 118 ter grootte van 23.919 m2 en het perceel Buren sectie P116 (ged.) ter grootte van 14.000 m2. Het perceel is alleen bruikbaar als grasland. Ploegen en/of omzetting naar bouwland is niet toegestaan.

Buren – Opstalstraat (BRN O 26 ged) – tekening

Buren – Opstalstraat (BRN P 116 ged & 118) – tekening

Dit perceel bestaat uit twee delen. Het westelijk en het oostelijk deel. Beide circa 5500 m2 groot.

In verband met de archeologische waarde van het perceel mag het perceel alleen worden gebruikt als blijvend grasland. Ploegen en/of omzetting naar bouwland is niet toestaan.

Voor de aanleg van nutsvoorzieningen kan het noodzakelijk zijn dat door het westelijk deel kabels en leidingen worden getrokken. Hiervoor zal dan een zakelijk recht van opstal moeten worden gevestigd. Dit zakelijk recht van opstal regelt het eigendomsrecht van het nutsbedrijf op de kabels en leidingen. De algemene voorwaarden van het nutsbedrijf voor het hebben van kabels en leidingen gelden dan ook voor de pachter.

Erichem – Schaapsweide -westelijk deel (BRN P 135 ged) – tekening.pdf

Erichem – Schaapsweide -oostelijk deel (BRN P 135 ged) – tekening

Op dit perceel is een bergbezinkriool van de gemeente gerealiseerd. Voor de afvoer van hemelwater loopt in het midden van het perceel een greppel. Deze voorzieningen moeten door de pachter in stand worden gehouden en voor de gemeente bereikbaar blijven. Het perceel is ongeveer 7641 m2 groot en ligt in de nabijheid van woningen. Gezien de functie en de ligging is dit perceel alleen geschikt als grasland voor schapen.

Lienden – Blommeland (LND L 1663) – tekening

Dit perceel ter grootte van 11.000 m2 ligt nabij de woonwijk Het Voorburg. Door de ligging is dit perceel alleen geschikt als grasland voor schapen. Het perceel moet frequent (minimaal één keer per zes weken) worden gemaaid.

Ommeren – Het Voorburg (LND O 1463 ged.) – tekening

Dit perceel is circa 7400 m2 groot en grenst aan de begraafplaats. Het perceel mag worden gebruikt als grasland. Ploegen en/of omzetting naar bouwland is niet toegestaan. Over het perceel loopt een onderhoudsroute van het Waterschap Rivierenland ten behoeve van een aan het perceel grenzende damduiker.

Zoelen-Beemdsestraat (ZLN H 95 ged) – tekening

Dit perceel bestaat uit twee delen. Het noordelijk en het zuidelijk deel. Het noordelijk deel is circa 1,5 ha groot en het zuidelijk deel is circa 6,1 ha groot.

In verband met de ligging van het perceel mag het perceel alleen worden gebruikt als blijvend grasland. Ploegen en/of omzetting naar bouwland is niet toestaan.

Op het weiland is langs de watergang een onderhoudsstrook opgenomen voor het Waterschap Rivierenland. Aan de zijde van de Linge is de afrastering van het Waterschap Rivierenland.

Zoelen -Puntwaard- noordelijk deel (ZLN E 528 ged.) – tekening

Zoelen -Puntwaard- zuidelijk deel (ZLN E 528 ged.) – tekening

Het perceel is gelegen achter de locatie van Hondenwerkgroep De Betuwe. Het perceel is ongeveer 23.000 m2 groot. In de periode gelegen tussen 1966 en 1977 was het perceel in gebruik als stortplaats van (huishoudelijk?) afval. Het perceel is vanwege de ligging en het voormalige gebruik alleen geschikt voor het beweiden met schapen. Ploegen, scheuren of opnieuw inzaaien is niet toegestaan. De bestaande grasmat dient in stand te blijven.

Zoelen – Zandkampsesteeg (ZLN H 066 ged.) – tekening

Dit perceel is circa 2 ha groot en gelegen nabij de Fazantenstraat in Zoelmond. Het perceel mag worden gebruikt als bouwland.

Zoelmond – Fazantenstraat (BRN N 292 ged) – tekening

Wilt u één of meerdere van deze percelen pachten? Vult u dan het inschrijfformulier in. Het inschrijfformulier en de pachtvoorwaarden kunt u ook aanvragen op telefoonnummer 14 0344. Op het inschrijfformulier moet u invullen uw adresgegevens en het bedrag dat u in totaal voor de gehele periode (van 1-01-2019 tot 31-12-2021) wilt betalen. Ook vult u in of u beroepsmatig of hobbymatig het perceel wilt pachten. De definitieve gunning van de verpachting is onder voorbehoud van goedkeuring van het College van Burgemeester en Wethouders. De geliberaliseerde pachtovereenkomst geldt pas na ondertekening door beide partijen.

Het inschrijfformulier moet u uiterlijk donderdag 11 oktober 2018 om 11.00 uur inleveren in een gesloten enveloppe. De enveloppen worden om 11.15 uur in het gemeentehuis in Maurik geopend en de inschrijvingen worden bekendgemaakt. Deze zitting is openbaar en u kunt hierbij aanwezig zijn. Naar verwachting wordt uiterlijk 13 november 2018 de besluitvorming over de gunning aan de inschrijvers kenbaar gemaakt.

U kunt u vragen stellen aan mevrouw Serné van het team Beheer. U kunt haar telefonisch op nummer 14 0344 of per email gemeente@buren.nl bereiken.