Spring naar content

Principeverzoek ruimtelijke ontwikkeling

Past uw (bouw)plan niet in het bestemmingsplan en bestaat er geen mogelijkheid om af te wijken van het bestemmingsplan binnen de kaders van het gemeentelijk afwijkingenbeleid dan kunt een principeverzoek ruimtelijke ontwikkeling indienen voor het wijzigen van het bestemmingsplan.

In een principeverzoek geeft u duidelijk aan wat uw plan is. Geef de locatie duidelijk aan op een kaart en voeg bij voorkeur tekeningen toe van nieuwe gebouwen en een inrichtingsschets van het terrein.

Helaas kampt de gemeente met een achterstand bij de behandeling van principeverzoeken ruimtelijke ontwikkeling. Deze achterstand is ontstaan door het grote aantal verzoeken dat wij ontvangen in combinatie met een capaciteitsgebrek. Daarbij wordt de gemeente extra belast in verband met de invoering van de Omgevingswet die onder meer de huidige Wet ruimtelijke ordening gaat vervangen.

Wij behandelen verzoeken op volgorde van binnenkomst.

Meer informatie

Uw principeverzoek wordt integraal beoordeeld in de gemeentelijke regiekamer. Daarbij wordt gekeken naar:

 • het gemeentelijk en provinciaal beleid
 • landschap en natuur
 • milieu
 • duurzaamheid
 • verkeersveiligheid
 • wonen
 • ruimtelijke kwaliteit
 • archeologie

Voor het principeverzoek ruimtelijke ontwikkeling worden leges geheven. In 2022 bedragen de leges € 400,- tot € 1400,-, afhankelijk van de ingewikkeldheid en omvang van het verzoek. De volgende verdeling geldt:

 • Zeer klein initiatief € 400,-
 • Klein initiatief € 800,-
 • Middelgroot initiatief € 1000,-
 • Groot initiatief € 1200,-
 • Zeer groot initiatief € 1400,-

Voordat u een principeverzoek indient is het gewenst dat u een afspraak maakt met de procesregisseur regiekamer van de gemeente.

Wordt uw plan positief beoordeeld dan kunt u een aanvraag doen om het bestemmingsplan te wijzigen. Ook hier zijn leges aan verbonden.

Een alternatief voor een bestemmingsplanwijzing is het aanvragen van een Omgevingsvergunning waarbij een uitgebreide procedure wordt doorlopen. Deze procedure is vergelijkbaar met die van een bestemmingsplanwijziging. Ook bij deze procedure is het raadzaam eerst een principeverzoek in te dienen.

Voor het indienen van een principeverzoek dient u het aanvraagformulier in te vullen en met bijlagen naar de gemeente te sturen.

Na een positief besluit over uw principeverzoek kunt u een aanvraag doen voor het wijzigen van het bestemmingsplan. U dient een stedenbouwkundig bureau opdracht te geven om het bestemmingsplan te laten opstellen. Hierbij dient het bureau uit te gaan van het handboek ruimtelijke plannen van de gemeente. U kunt de meeste recente versie van het handboek opvragen bij een medewerker ruimtelijke ordening van de gemeente.

Tevens kan het nodig zijn dat er onderzoeken moeten worden uitgevoerd. Hierbij moet u denken aan een bodemonderzoek, archeologisch onderzoek etc.

De gemeente maakt eerst het ontwerpbestemmingsplan bekend dat iedereen 6 weken lang kan bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Dit wordt vooraf bekendgemaakt in het Gemeenteblad en De Staatscourant.

Iedereen kan een reactie of zienswijze geven over het ontwerpplan binnen zes weken na bekendmaking. De gemeente kan daarna het plan nog aanpassen.

De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan uiteindelijk vast. Nu kunt u beroep indienen als u belanghebbende bent. Doe dit binnen 6 weken nadat het vastgestelde plan is bekendgemaakt. Uw beroep dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.