Spring naar content

Ruimtelijke plannen

Alle gebieden in de gemeente hebben een eigen bestemming. Denk hierbij aan woningen, bedrijven en sportvelden. De gemeenteraad stelt voor het hele grondgebied van de gemeente een of meerdere bestemmingsplannen vast. In een bestemmingsplan staan de regels voor het gebruiken en bebouwen van een gebied.

Als een bouwplan niet past binnen een bestemmingsplan, kan de gemeente de omgevingsvergunning weigeren. Of moet een procedure worden doorlopen. Zo kan een bouwplan mogelijk worden gemaakt met een nieuw bestemmingsplan. Soms met een uitwerkingsplan of wijzigingsplan. Ook kan een omgevingsvergunning voor het bouwplan worden verleend waarbij wordt afgeweken van het geldende bestemmingsplan. Dit heet afwijking van bestemmingsplan.

De gemeenteraad stelt ook structuur- of gebiedsvisies vast. Hierin staan de hoofdzaken van het door de gemeente uit te voeren ruimtelijk beleid.

Alle ruimtelijke plannen van de gemeente Buren worden gepubliceerd op ruimtelijkeplannen.nl.

Meer informatie

Het Handboek ruimtelijke plannen bevat richtlijnen voor het maken van diverse ruimtelijke plannen, waaronder bestemmingsplannen. Door deze richtlijnen ontstaat er een eenduidige werkwijze die het maken van ruimtelijke plannen versnelt en vereenvoudigt. Elk plan van de gemeente Buren krijgt dezelfde opbouw en lay-out. Hiermee maken we het ook voor burgers makkelijker om de plannen te herkennen en bekijken.

Voor externe bureaus is het verplicht om het handboek te gebruiken bij het maken van ruimtelijke plannen. Afwijken van het handboek is alleen mogelijk na overleg met de gemeente.