Spring naar content

Subsidie maatschappelijke ontwikkeling

In bepaalde gevallen is het mogelijk om bij de gemeente subsidie aan te vragen voor maatschappelijke ontwikkeling. Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan het thema ‘Versterking eigen kracht’: we willen eigen kracht van inwoners naar vermogen inzetten. Als inwoners zelf of met hun netwerk problemen op kunnen lossen, kan de gemeente een andere, meer bescheiden rol in de samenleving innemen.

Bij nieuwe (beleids)ontwikkelingen bekijken we hoe we aan kunnen haken bij bestaande initiatieven in de samenleving. Signaleringsgroepen, dorpsbelangenorganisaties en buurtjutters zijn daarvan sprekende voorbeelden. Maar ook op individueel niveau hebben we daadkrachtige inwoners. Denk aan de naar schatting 5.000 mantelzorgers in ons gebied. De gemeente wil deze kracht van de samenleving aanwakkeren en ondersteunen.