Spring naar content

Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: 22 januari 2024

Inleiding

De gemeente Buren vindt het belangrijk om uw persoonsgegevens vertrouwelijk en veilig te verwerken. Hier vindt u algemene informatie over hoe de gemeente Buren omgaat met uw persoonsgegevens. Ook leest u welke rechten u hebt op het gebied van privacy en waar u terecht kunt met eventuele vragen.

Bescherming van uw persoonsgegevens

Als u contact heeft met de gemeente vragen wij vaak om uw persoonsgegevens. Wij gaan met de grootste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid om met uw gegevens. We hebben uitgebreide maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en misbruik.

Uw persoonsgegevens gebruiken wij alleen als dat nodig is en in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van privacy. Door de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) heeft u als inwoner meer rechten en de gemeente meer verantwoordingsplichten.

Rechten van inwoners (burgers/betrokkenen)

U kunt een verzoek voor onderstaande rechten indienen via gemeente@buren.nl.

Recht op inzage
U heeft het recht om op te vragen welke persoonsgegevens over u bekend zijn binnen de gemeente en deze gegevens in te zien.

Recht op dataportabiliteit
U heeft het recht om de persoonsgegevens digitaal te ontvangen die de gemeente van u heeft, of om deze rechtstreeks aan een andere organisatie door te laten geven.

Recht op correctie en aanvulling
U kunt de gemeente vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen wanneer deze niet correct zijn. Eventuele professionele meningen of conclusies hoeft de gemeente niet aan te passen; wel moeten wij uw mening aan uw dossier toevoegen als u daarom vraagt.

Recht op beperking van de verwerking
U kunt de gemeente vragen om uw persoonsgegevens beperkt te verwerken. Dit geldt niet voor partijen waaraan de gemeente wettelijk verplicht is gegevens af te staan, zoals de belastingdienst, justitie, gerechtsdeurwaarders en de Basisregistratie personen (BRP).

Recht op vergetelheid
In een aantal gevallen kunt u de gemeente vragen uw persoonsgegevens te verwijderen. Bijvoorbeeld als u vindt dat de gemeente uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt. Elk verzoek hiertoe zal de gemeente zorgvuldig toetsen aan de wetgeving. Sommige gegevens mogen wij namelijk niet verwijderen, omdat wij ze gebruiken voor wettelijke taken.

Recht op menselijke blik bij besluiten
De AVG beschermt u tegen besluiten die uitsluitend op basis van geautomatiseerde processen worden gemaakt. Dit is bij gemeente Buren sowieso niet het geval: alle besluiten worden door medewerkers genomen.

Recht om bezwaar te maken
U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. De gemeente toetst uw bezwaar dan aan de wetgeving.

Verantwoordelijkheden van de gemeente

Wat doet de gemeente met uw gegevens?

Als u gebruik maakt van diensten of producten van de gemeente hebben wij in de meeste gevallen persoonsgegevens van u nodig. Die verstrekt u bijvoorbeeld via een formulier op deze website, bij een bezoek aan de gemeente, telefonisch of per brief.  Persoonsgegevens zijn onder andere uw naam, geboortedatum, telefoonnummer en dergelijke.

Uw gegevens gebruiken we alleen voor het vooraf vastgestelde doel. De gegevens die we van u krijgen, bijvoorbeeld voor uw paspoort, gebruiken we nergens anders voor, zonder dat u daarvoor specifiek toestemming voor heeft gegeven. Ook gebruiken we deze persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk of wettelijk bepaald.

Welke persoonsgegevens wij verwerken, met welk doel, waar en hoe lang wij die persoonsgegevens opslaan en met welke partijen wij die (moeten) delen, hebben wij opgenomen in een overzicht: het zogenaamde verwerkingsregister. Dit kunt u op aanvraag inzien.

Delen met derden

Uw persoonsgegevens verstrekken we uitsluitend aan andere organisaties als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld voor het uitvoeren van het leerlingenvervoer, voor bepaalde zorgtaken en voor het uitvoeren van de Participatiewet. Als andere organisaties uw persoonsgegevens nodig hebben om opdrachten van ons uit te voeren, sluiten we met hen overeenkomsten af om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens te garanderen. De gemeente blijft immers verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens.

Filmopnamen en foto’s

In de hal en bij de balie hangen camera’s voor uw en onze veiligheid. Alleen als er een geweldsincident is (geweest) mogen bevoegde medewerkers de beelden bekijken. Alle andere beelden worden na 4 weken vernietigd.

Bij openbare raadsvergaderingen maken wij filmopnamen in plaats van schriftelijke verslagen. Bij de opnamen komt de publieke tribune niet in beeld. Mensen die tijdens de vergadering inspreken komen wel in beeld. De videoregistraties van de openbare raadsvergadering zijn live te zien op www.buren.nl en worden niet vernietigd (Dit is wettelijk zo bepaald.)

Wij vragen mensen om toestemming wanneer wij foto’s maken voor communicatiemiddelen van de gemeente. De betrokkenen op de foto’s op onze website zijn er dus tijdens het maken van de foto van op de hoogte gesteld dat de foto gepubliceerd zou gaan worden op de website van onze gemeente. Toch kan het voorkomen dat betrokkene er inmiddels geen prijs meer op stelt met foto op onze website te staan. In dat geval vragen wij betrokkene contact met ons op te nemen waarna wij de foto direct zullen verwijderen. Wij hebben verder namelijk geen gegevens van u.

Gegevens over uw websitebezoek

Wij verzamelen geanonimiseerde gegevens over uw websitebezoek, bijvoorbeeld welke pagina’s u bekijkt en hoe lang u op de site bent geweest. Deze bezoekgegevens verzamelen we uitsluitend voor intern gebruik om onze website te verbeteren en zijn nooit te herleiden tot u als persoon.

Als u een webformulier invult, staan daar uw persoonsgegevens op. De formulieren zijn beveiligd en alleen de betrokken medewerkers krijgen uw gegevens te zien. De ingevulde formulieren bewaren wij in een apart systeem en staan dus niet op de website.

Meer informatie

Als u vragen heeft over het gebruik van persoonsgegevens door de gemeente kunt u die stellen via het telefoonnummer 140344 of per e-mail via gemeente@buren.nl.

Als u het idee heeft dat de gemeente uw privacy niet goed heeft geborgd kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming (FG), via het algemene nummer 14 0344 of via gemeente@buren.nl. De FG heeft een onafhankelijke positie binnen de gemeente en houdt toezicht op de vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens door de gemeente. De FG is ingeschreven in het register van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor algemene informatie over privacy kunt u ook de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Gerelateerde onderwerpen