Gemeentelijke organisatie

Met de gemeente komt u op allerlei manieren in aanraking. Om de vier jaar bij de verkiezingen voor de gemeenteraad, wekelijks als de vuilnisauto door de straat komt, om een vergunning aan te vragen of bijvoorbeeld bij de aangifte van de geboorte van een kind. De gemeente is niet alleen de man of vrouw achter het loket op het gemeentehuis. De ambtenaren, gemeenteraadsleden, wethouders en de burgemeester zijn er samen verantwoordelijk voor dat de zaken in de gemeente goed lopen.

 

Organogram gemeente Buren

Gemeente moet keuzes maken

De voornaamste taak van het gemeentebestuur is het maken van keuzes. Kiest men in de ene gemeente voor de uitbouw van een theater, in een naburige gemeente wil men het geld liever besteden aan de verhoging van de leefbaarheid in de oude wijken. Deze keuzes zijn deels afhankelijk van de grootte van de gemeente. Een grote stad, waar veel mensen dicht op elkaar wonen, voert een ander beleid dan een dunbevolkte plattelandsgemeente. De problemen van een stad zijn nu eenmaal anders dan die van een dorp.

Daarnaast zijn de keuzes ook afhankelijk van de voorkeuren van de bevolking. Als inwoner van een gemeente heeft u daar rechtstreeks invloed op. Niet alleen bij de gemeenteraads- verkiezingen maar ook tussentijds zijn er mogelijkheden om uw stem te laten horen. Zo zijn er volop inspraakmogelijkheden.

Hoe komt de gemeente aan geld?

Gemeenten krijgen hun geld voor meer dan 90 procent van de rijksoverheid. Een deel van de inkomsten komt uit het zogenaamde Gemeentefonds, een fonds waarin het Rijk jaarlijks een deel van de belastingopbrengst stopt en verdeelt over de gemeenten. Deze inkomsten mag de gemeente naar eigen inzicht besteden.

Daarnaast ontvangen ze zogenaamde doeluitkeringen van het Rijk, uitkeringen voor een vast omschreven doel zoals openbaar vervoer of jeugdhulpverlening. Hoeveel een gemeente krijgt is afhankelijk van het aantal inwoners en plaatselijke omstandigheden.

Verder mag een gemeente zelf belasting heffen. De onroerendzaakbelasting (OZB) die voor woningen en bedrijfspanden geldt is de belangrijkste bron van eigen inkomsten. Andere bronnen van inkomsten zijn de toeristenbelasting, de hondenbelasting en de parkeergelden. De hoogte van de belastingen wordt door de gemeenteraad vastgesteld. Dat gebeurt ook met de vaststelling van de tarieven die de gemeente aan de burgers vraagt voor bepaalde diensten, zoals leges of reinigingsrechten.

Op de pagina over de Begroting leest u meer over onze inkomsten en uitgaven.

Directie gemeente Buren

De essentie van de managementstructuur is dat de dagelijkse aansturing ligt bij een directieteam van 2 leden (gemeentesecretaris/ algemeen directeur en de directeur organisatie). Binnen het directieteam kent ieder een eigen resultaatgebied waarbij de gemeentesecretaris/ algemeen directeur niet alleen de adviseur van het bestuur is, maar ook de eindverantwoordelijke manager van de ambtelijke organisatie. De directeur organisatie (tevens adjunct gemeentesecretaris) is primair verantwoordelijke voor de aansturing van de teammanagers en de organisatie. Deze wijze van inrichten betekent voor het directieteam-lid dat hij/zij een gezamenlijke verantwoordelijkheid draagt voor het totale (interne) proces waarin de producten en diensten tot stand komen. De gemeentesecretaris is voorzitter van het directieteam. Het directieteam stuurt de teammanagers aan.