Spring naar content

Burense gemeenteraad stemt in met kadernota 2025

10 juli 2024, 08:39

Vandaag boog de gemeenteraad van Buren zich over de kadernota 2025. In deze nota wordt het financiële perspectief voor 2025 t/m 2028 geschetst. De politieke fracties schenen hun licht op deze kadernota. Er was onder andere aandacht voor leefbaarheid en alternatieve vormen van energie. Daarnaast hoopt de gemeenteraad de banden met Oranjesteden Dillenburg en Diest aan te halen. 

Onlangs maakte het college van burgemeester en wethouders bekend het jaar 2023 positief af te sluiten. Ondanks de onzekerheid over het beleid dat een nieuw kabinet gaat voeren, ziet het college van burgemeester en wethouders mogelijkheden om te investeren in nieuw beleid. Dat biedt ruimte om nieuwe ambities waar te maken.

Over het algemeen kunnen de politieke fracties zich vinden in de voorgestelde kadernota. Aan de hand van hun beschouwingen en acht moties gaven de fracties het college van burgemeester en wethouders kaders mee. De kadernota is de voorloper op de begroting die in november 2024 zal worden behandeld door de gemeenteraad.

Kernenergie

Een belangrijk onderwerp tijdens het debat was kernenergie. Gemeentebelangen en VVD Buren willen een maatschappelijke discussie opstarten over de voor- en nadelen van een kerncentrale binnen Regio Rivierenland. Daarmee hopen zij een bijdrage te leveren aan schone energieopwekking. Ook vinden de partijen kernenergie een goed alternatief voor nieuwe zonneparken en windturbines. PvdA-GroenLinks en Partij voor de Dieren steunden dit voorstel niet.

Daarnaast was er aandacht voor leefbaarheid in de kernen en begrijpelijke taal. Meerdere fracties onderstreepten het belang van voldoende voorzieningen in de kernen. Naar aanleiding van de voorgenomen sluiting van de openbare school in Rijswijk stelde de gemeenteraad voor het pand te behouden als ontmoetingspunt voor inwoners. Ook vond de gemeenteraad het belangrijk dat het openbaar onderwijs in de gemeente Buren geborgd blijft. Verder moedigden CDA, PCG en D66 de gemeente aan in begrijpelijke taal te communiceren. Bijvoorbeeld door brieven aan inwoners en ondernemers duidelijker en creatiever vorm te geven.

De gemeenteraad stond tijdens de raadsvergadering stil bij het nieuw te bouwen gemeentehuis. Om de transparantie en bereikbaarheid van het openbaar bestuur te waarborgen, is het van belang dat er goede audiovisuele middelen zijn in de nieuwe raadzaal. Bijvoorbeeld voor het uitzenden van raadsvergaderingen. In november komt de gemeenteraad met een voorstel over deze middelen.

Vriendschapsband Dillenburg en Diest

De stad Buren is onlosmakelijk verbonden met het Koningshuis, net als de Oranjesteden Dillenburg en Diest. Om Buren aantrekkelijk te houden voor inwoners en toeristen, wil PCG graag de banden met deze steden aanhalen. Deze band kan bijdragen aan meer bekendheid en interesse voor de historie van Buren. Het college van burgemeester en wethouders is bereid een eerste stap in de richting van een vriendschapsband zetten. De gemeenteraad kijkt ernaar uit de vriendschapsband in de toekomst verder te ontwikkelen.