Spring naar content

Onrust over munitieopslag

9 juli 2024, 08:34

Het ministerie van Defensie is op zoek naar nieuwe locaties om munitie op te slaan. Twee van de (mogelijke) locaties liggen in de gemeente Buren. Dat defensie deze locaties op het oog heeft veroorzaakt veel onrust onder inwoners. Wethouder Pieter Neven kan zich die onrust goed voorstellen: “Ik krijg allerlei vragen van ongeruste inwoners, iemand die het boerenbedrijf van zijn vader voorlopig niet overneemt en mensen die niet in hun woning investeren omdat ze niet weten of die kunnen blijven staan. De impact is groot en voor ons en onze inwoners daar is deze situatie onwenselijk. ”

De gemeente wijst inwoners en grondeigenaren daarom ook op om bij het ter inzage leggen van  het ruimtelijk plan er de mogelijkheid is om zienswijzen in te dienen.

 Locaties

In eerste instantie was er een ruim zoekgebied tussen de kernen Kerk-Avezaath en Buren voor het vestigen van een munitiedepot. Eind mei maakte Defensie bekend dat het zoekgebied in Buren is ingeperkt tot twee locaties langs de provinciale weg N320 bij het Amsterdam-Rijnkanaal.

Standpunt gemeente

De gemeente heeft al eerder aangegeven in een zienswijze dat er grote bezwaren zijn bij een locatie in de gemeente Buren. Nu de locatiekeuze bekend is valt op dat er binnen de beschermingscirkels woningen moeten verdwijnen, voor de oostelijke locatie 30 woningen en de westelijke 36 woningen. Het gebied is ook van groot belang voor de fruit- en veeteelt. Ook een camping in het gebied zou schade ondervinden als de plannen van Defensie door zouden gaan. Daarnaast valt op dat de locaties midden in een beschermd weidevogelgebied liggen.

De gemeente Buren adviseert het ministerie van Defensie vooral om naar uitbreiding van bestaande defensie-locaties te kijken. Tussen de gemeenten waar zoeklocaties bevinden en de gedeputeerde van de provincie Gelderland is afgesproken dit kenbaar te maken bij Defensie.

Wat doet de gemeente Buren?

De gemeente heeft al een zienswijze ingediend bij het ministerie van Defensie en zal in het verdere traject zowel ambtelijk, bestuurlijk maar ook juridisch de vingers aan de pols houden. Ook zal de gemeente zelf een zienswijze indienen bij de terinzagelegging van het concept nationale beleidsvisie NPRD en de planMER. Dit wordt in het derde kwartaal van dit jaar verwacht.

Meer informatie bij Defensie

Als inwoners vragen hebben over de munitieopslag dan kunnen ze contact opnemen met  het ministerie van Defensie via informatienummer 1400 en kijken voor meer informatie op Nieuwe munitieopslag voor snel inzetbare capaciteit | Ruimte voor Defensie | Defensie.nl. Hier staan ook de presentaties die tijdens de informatieavond in juni zijn gegeven. De presentatie van de onderzoeksresultaten tot nu toe voor de provincie Gelderland vindt u via deze link.

Waar

Op pagina 25 van het document “Detailkaarten met locatie alternatieven voor Notitie Reikwijdte en Detailniveau”  zijn de mogelijke locaties in Zoelen en grotendeels Rijswijk te vinden.

Ruimtelijke procedures

Defensie communiceert de ruimtelijke procedure via haar eigen website. Wij zullen op het moment van terinzagelegging van de concept nationale beleidsvisie NPRD en de planMER u op de hoogte houden via de website en het gemeentenieuws.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de milieuefectenrapportage NPRD