Spring naar content

Ingebrekestelling

Op 1 oktober 2009 is de ‘Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen’ in werking getreden. Met deze wet kunt u actie ondernemen als de gemeente niet op tijd een besluit neemt.

De bedoeling van deze wet is dat de overheid zich houdt aan de periode waarbinnen ze een besluit moet nemen. Hoe lang die periode is, is in de wet vastgelegd. U doet bijvoorbeeld een aanvraag voor een evenementenvergunning of een uitkering of u dient een bezwaarschrift in. Als de gemeente vervolgens niet op tijd een besluit neemt, dan kunt u de gemeente in gebreke stellen (u geeft aan dat de gemeente iets niet heeft gedaan).

Als de gemeente dan niet binnen twee weken een besluit heeft genomen, is de gemeente verplicht tot het betalen van een dwangsom (geldboete).

Meer informatie

Soms staat in de wet of de verordening binnen welke termijn de gemeente een beslissing moet nemen.

Als de beslistermijn niet in de wet is genoemd, dan geldt de redelijke beslistermijn van 8 weken die in de Algemene wet bestuursrecht is genoemd.

Bijvoorbeeld: de beslistermijn voor een Drank- en horecavergunning is 3 maanden
en de beslistermijn voor een uitwegvergunning is 8 weken.

De wet geeft u een middel om de gemeente te dwingen een besluit te nemen. Als de beslistermijn is verstreken en de gemeente heeft geen besluit genomen, dan kunt u de gemeente in gebreke stellen. De gemeente heeft dan nog twee weken de tijd om een besluit te nemen. Doet de gemeente dat niet, dan zijn er twee gevolgen:

 1. Voor iedere dag dat de gemeente geen beslissing neemt, krijgt u een bedrag. Op het moment dat de gemeente alsnog een besluit neemt, dan stopt de dwangsom.
 2. U kunt bovendien direct beroep instellen bij de rechter. Als de rechter het beroep gegrond verklaart, dan moet de gemeente binnen twee weken alsnog een beslissing nemen. De rechter kan daar weer een dwangsom aan verbinden.

De dwangsom bedraagt de eerste 2 weken €23 per dag, de daaropvolgende 2 weken
€35 per dag en de overige dagen (tot 42 dagen maximaal) €45 per dag tot maximaal €1442,-.

Er zijn ook uitzonderingen op deze dwangsomregeling. De wet geldt bijvoorbeeld niet voor een aanvraag om kapvergunning omdat de wet hiervoor een zogenaamde fatale termijn stelt: als de beslistermijn is verlopen, dan is de vergunning van rechtswege verleend.

Het kan ook zijn dat uw aanvraag niet compleet is of dat er een advies
van een extern bureau nodig is. De wet is niet van toepassing op een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo). De gemeente zal u hierover altijd informeren en soms ook vragen of u instemt met het opschorten van de beslistermijn.

Geen dwangsom:

 • als de gemeente onredelijk laat in gebreke is gesteld
 • als de aanvrager geen belanghebbende is
 • als de aanvraag kennelijk nietontvankelijk is
 • als de aanvraag kennelijk ongegrond is
 • als de gemeente geen ingebrekestelling heeft ontvangen
 • als de ingebrekestelling vóór het einde van de beslistermijn is verstuurd
 • als de beslistermijn nog niet is verstreken (verlengd of opgeschort)
 • als het besluit van rechtswege wordt geacht te zijn genomen (fatale beslistermijn)
 • de wet is niet van toepassing op een Woo-verzoek

De gemeente doet haar best om op uw aanvraag zo snel mogelijk een besluit te nemen, in ieder geval binnen de wettelijke beslistermijn. Als dat niet lukt, willen we daar duidelijk over zijn en u informeren over waarom het niet lukt en wanneer u wel een besluit kunt verwachten.

Soms heeft de gemeente meer tijd nodig om een weloverwogen beslissing te nemen.