Spring naar content

Omgevingswet

Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 januari 2023 in werking. Verschillende wet- en regelgevingen voor de leefomgeving van inwoners komen bij elkaar in de Omgevingswet. De Omgevingswet maakt het makkelijker om zelf iets te doen in uw omgeving.

Op dit moment zijn er tientallen wetten en honderden regelingen voor de leefomgeving. Zo zijn er regels voor onder andere de natuur, het water en het wonen. De gemeente moet al deze wet- en regels bekijken, voordat zij een vergunning kan verlenen.

Als alle wetten en regels bij elkaar komen in één wet, de Omgevingswet, kan de gemeente sneller een beslissing nemen over een aanvraag. En is het voor inwoners en ondernemers duidelijker wat de mogelijkheden zijn. Wij hopen daardoor nieuwe ontwikkelingen en initiatieven makkelijker mogelijk te maken.

Wilt u weten wat er gaat veranderen en wat dit voor u betekent? Bekijk het animatiefilmpje.

Meer informatie

Er komt één loket voor het aanvragen van vergunningen. U kunt gemakkelijk en digitaal zien wat onze regels zijn voor de locatie van uw initiatief. En aan de hand van eenvoudige vragenlijstjes komt u er snel achter of er een vergunning nodig is of niet. We maken deze vragenlijstjes voor de meest voorkomende aanvragen, zoals het uitbreiden van een woning, of het rooien van een boom. In de loop van de komende jaren maken we dit soort vragenlijstjes voor steeds meer aanvragen. Zo maken we de regelgeving steeds makkelijker voor inwoners

De gemeente wil beter laten zien welke doelen zij heeft voor gebieden. Zo kunnen wij meer maatwerk leveren. Heeft u een idee? Dan willen wij eerst kijken of dit past bij de doelen. Als dit zo is, dan willen wij zo weinig mogelijk regels stellen aan uw idee. Om dit te doen, maken wij een omgevingsvisie.

In de omgevingsvisie staan de thema’s die voor de gemeente en inwoners belangrijk zijn. Bijvoorbeeld: wonen, natuur, water, recreatie, landschap, verkeer en voorzieningen. Als de omgevingsvisie compleet is, vindt u hierin alle doelen die de gemeente heeft op deze thema’s. Wij gebruiken de omgevingsvisie als inwoners of ondernemers nieuwe plannen hebben voor bijvoorbeeld woningen, bedrijven of zonneweides. In de omgevingsvisie staat wat wij als gemeente willen en hoe we dit willen bereiken.

We maken de omgevingsvisie in stappen. Op dit moment zijn we bij stap 4.

   1. Vraagstukkenfase (oktober 2019 – september 2020)
    Wat speelt er? Wat willen we oplossen? Dit bespraken we met inwoners en ondernemers van al onze kernen tijdens de ‘dorpenronde‘. Daarnaast spraken we met verschillende maatschappelijke organisaties.
   2. Ideeënfase (november 2020 tot mei 2021)
    Welke ideeën zijn er om tot oplossingen te komen voor de vraagstukken? We publiceerden de opbrengst van de Vraagstukkenfase online. We vroegen inwoners, ondernemers en organisaties hierop te reageren. Ook zochten we naar een manier om met inwoners en ondernemers hierover in gesprek te gaan.
   3. Visiefase (mei 2021 tot en met oktober 2021)
    Wat zijn onze doelen? Welk beleid gaan we daarvoor voeren? We zetten de opbrengst van de Ideeënfase op papier. En we vroegen inwoners, ondernemers en organisaties om hierop te reageren om sámen te komen tot een omgevingsvisie.
   4. Vaststellingsfase (oktober 2021 tot en met juni 2022)
    De ontwerp-omgevingsvisie heeft ter inzage gelegen. Op dit moment werken we aan een reactienota op de ingediende zienswijzen. Als het college hiermee akkoord is, dan vindt daarna de besluitvorming plaats in de gemeenteraad.
 • Inspraakperiode voor inwoners tot 1 december. Op dit moment loopt de inspraakperiode van de ontwerp-omgevingsvisie. Iedereen kan tot en met 1 december 2021 een reactie geven door een reactie te sturen aan de gemeenteraad van Buren, De Wetering 1, 4021 VZ, Maurik. U kunt ook een mailbericht sturen aan: gemeente@buren.nl onder vermelding van: inspraakreactie ontwerp-omgevingsvisie gemeente Buren.
 • Maken van een reactienota. De gemeente zet alle binnengekomen reacties op een rij. Door de beleidsmedewerkers van de gemeente wordt een advies voorbereid of en op welke manier de reacties kunnen worden opgenomen in de ontwerp-omgevingsvisie (we noemen dit de reactienota).
 • College bespreekt de wijzigingen. Het ambtelijke advies (reactienota) wordt vervolgens aangeboden aan het college van B&W. Het college van B&W besluit over het al dan niet overnemen van de adviezen over alle binnengekomen reacties.
 • Aanpassing ontwerp-omgevingsvisie. De ontwerp-omgevingsvisie wordt na dit besluit aangepast.
 • Besluitvorming door de gemeenteraad. De ontwerp omgevingsvisie en de reactienota wordt vervolgens aangeboden aan de Raad. Om de zienswijzen goed te kunnen verwerken, is de besluitvorming verplaatst, deze zal naar verwachting plaatsvinden in mei. We plaatsen op deze plaats voor 25 januari 2022 de nieuwe planning en hoe inwoners hier bij betrokken kunnen zijn.

 

Downloads

Gerelateerde onderwerpen