Spring naar content

Bibob-toets

In de volgende gevallen kunt u te maken krijgen met de Wet Bibob:

 • commerciële Drank- en Horecavergunning;
 • vergunning voor het exploiteren van een escortbedrijf;
 • vergunning voor een vechtsportevenement;
 • omgevingsvergunning bouwactiviteit;
 • omgevingsvergunning inrichtingen Wet milieubeheer;
 • omgevingsvergunning beperkte milieutoets;
 • vastgoedtransactie waarbij de gemeente Buren partij is;
 • openbare aanbestedingsprocedures;
 • subsidie-aanvragen.

De gemeente kan op grond van de Wet Bibob toetsen of er een risico bestaat dat:

 1. uit criminele activiteiten verkregen of te verkrijgen voordelen worden benut (bijvoorbeeld het witwassen van geld); of
 2. strafbare feiten worden gepleegd.

Daarnaast mag de gemeente weigeren als er een strafbaar feit is gepleegd om de vergunning of subsidie te krijgen (bijvoorbeeld valsheid in geschrifte/omkoping).

Meer informatie

Met de Wet Bibob kunnen bestuursorganen, zoals gemeenten, voorkomen dat zij criminele activiteiten faciliteren. Het Bibob-instrument is van toepassing op de bij wet aangewezen vergunningen, subsidies, bepaalde categorieën van overheidsopdrachten en vastgoedtransacties waarbij de overheid partij is.

Op 1 juni 2003 is de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Bibob) in werking getreden. Hiermee heeft de gemeente Buren een instrument in handen om zich te beschermen tegen het ongewenst/onbewust faciliteren van criminele activiteiten. De wet is een aanvulling op bestaande instrumenten als de Algemene Plaatselijke Verordening, Drank- en Horecawet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Op 1 juli 2013 is de wetswijziging Wet Bibob in werking getreden, waarbij de vastgoedtransacties onder het toepassingsbereik van de Wet Bibob zijn gekomen. Dit betekent dat de gemeente nu ook een Bibob-toets kan uitvoeren op vastgoedtransacties, waar zij een contractspartij bij is.

 

Bij een aanvraag moet de gemeente eerst eigen onderzoek doen naar de aanvrager en/of de wijze van financiering. Mochten er daarna nog twijfels bestaan dan kan de gemeente het Landelijk Bureau Bibob om advies vragen. Dit bureau valt onder het Ministerie van Justitie en kan de gemeente adviseren over de mate van gevaar die een gemeente loopt als zij een bepaalde aanvraag inwilligt. De gemeente neemt mede op basis van dit advies een besluit over de vergunning.

Het Coördinatiebureau Bibob fungeert als contactpersoon tussen het Landelijk Bureau Bibob en adviseert de bestuurscommissies en gemeentelijke afdelingen over de uniforme toepassing van de Wet Bibob. Ook verzorgt het Coördinatiebureau Bibob trainingen, voorlichting en geeft juridische adviezen.

Tegen de inschakeling van het Landelijk Bureau Bibob kunt u geen bezwaar maken. Tegen de uiteindelijke beslissing van de gemeente over de desbetreffende aanvraag staat wel bezwaar en beroep open, zoals omschreven in de Algemene wet bestuursrecht.