Spring naar content

Leerlingenvervoer

Als uw kind naar een school voor speciaal onderwijs gaat of vanwege een structurele handicap niet zelfstandig naar een reguliere school kan reizen, kunt u een aanvraag voor leerlingenvervoer doen. Ook als de afstand tot een basisschool van de gewenste geloofs- of levensovertuiging verder is dan 6 km kunt u leerlingenvervoer aanvragen. U kunt het aanvraagformulier leerlingenvervoer digitaal invullen en versturen.

Het leerlingenvervoer bestaat uit aangepast groepsvervoer, OV-vervoer of een tegemoetkoming in de gemaakte kosten als u zelf rijdt. Wij beoordelen uw aanvraag en kijken of uw kind in aanmerking komt voor het leerlingenvervoer.

Eigen kracht en samenredzaamheid

In Buren gaan we uit van eigen kracht en samenredzaamheid, ook als het om leerlingenvervoer gaat. Het is niet vanzelfsprekend dat uw kind het komend schooljaar gebruik kan maken van het leerlingenvervoer. Daarom verwachten wij ook van u dat u goed uw eigen mogelijkheden onderzoekt. Er zijn verschillende vormen van leerlingenvervoer. De gemeente kijkt altijd naar de voordeligste wijze van passend vervoer. De volgorde is dan:

 • Fietsvergoeding per zelf gereden kilometer zonder of met begeleider
 • Vergoeding openbaar vervoer zonder of met begeleider, dit door middel van een Voor Elkaar Pas van vervoerder Arriva om de zelfredzaamheid van uw kind te stimuleren.
 • Vergoeding eigen vervoer per zelf gereden kilometer. Wij hanteren hiervoor de kortste afstand volgens de ANWB routeplanner.
 • Aangepast vervoer met een (taxi)bus vanuit Versis.

Meer informatie

U kunt leerlingenvervoer voor uw kind aanvragen als de afstand vanaf uw huis groter is dan 6 kilometer naar:

 • een basisschool (BO) of een school voor speciaal basisonderwijs (SBO)
 • een school voor speciaal onderwijs (SO) of voortgezet speciaal onderwijs (VSO)

Leerlingenvervoer naar regulier voortgezet onderwijs vergoeden wij alleen als uw kind een verstandelijke, zintuiglijke of lichamelijke beperking heeft, waardoor uw kind niet zelfstandig naar school kan gaan.

 • U vraagt leerlingenvervoer aan met het digitale aanvraagformulier leerlingenvervoer. Bij uw aanvraag moet u ook verklaringen (bijlagen) toevoegen. Welke verklaringen u moet bijvoegen, hangt af van het soort school dat uw kind bezoekt.
 • Ieder schooljaar moet u leerlingenvervoer opnieuw aanvragen. Dit is nodig omdat de situatie van leerling of ouders/verzorgers kan veranderen. Dit kan zorgen voor een ander besluit. Ook kunnen intussen de regels zijn veranderd.

U kunt niet achteraf een vergoeding aanvragen. De datum waarop wij uw aanvraag ontvangen is bepalend.

Vanuit het oogpunt van administratieve lastenverlichting voor ouders/verzorgers verstrekt de gemeente Buren vanaf schooljaar 2024-2025 in sommige gevallen een meerjarenbeschikking leerlingenvervoer voor leerlingen naar een SO-school.

Voor leerlingen waarvan vast staat dat zij op grond van hun beperking voor meerdere jaren of voor altijd zijn aangewezen op aangepast vervoer, kan voor de periode dat de leerling dezelfde school blijft bezoeken een meerjarenbeschikking worden verstrekt.

De meerjarenbeschikking eindigt voor een leerling wanneer de termijn van de door het samenwerkingsverband TLV (toelaatbaarheidsverklaring) afloopt of wanneer er wijzigingen zijn die van invloed zijn op de vervoersvoorziening, denk aan verhuizing of andere school.

Voor deze leerlingen moet bij de aanvraag de TLV als bijlage toegevoegd worden. Voor elk nieuw schooljaar controleert de gemeente Buren bij ouders/verzorgers of de gegevens van de leerling waarvoor een meerjarenbeschikking is afgegeven, ongewijzigd zijn gebleven.

 • Bij een eerste aanvraag voor een school voor speciaal basisonderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs: een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV), afgegeven door het Samenwerkingsverband.
 • Voor het schooljaar 2024-2025 hebben wij de gegevens van peiljaar 2022 nodig van u en uw partner (indien van toepassing). Deze verklaring(en) kunt u downloaden via de Belastingdienst¬†of opvragen via de Belastingtelefoon 0800-0543.
 • U ontvangt binnen 8 weken een brief van de gemeente waarin staat of en welke vergoeding u krijgt. Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonlijke gegevens om.
 • Wij kijken eerst naar de mogelijkheden van uw kind om zelfstandig te reizen met de (brom/snor)fiets of met het openbaar vervoer. Ook kijken we naar de mogelijkheden van ouders/verzorgers om het kind te begeleiden (maximaal 3 maanden) of zelf naar school te brengen.
 • Kan uw kind niet zelfstandig of onder begeleiding naar school vanwege een structurele lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking? Dan komt uw kind mogelijk in aanmerking voor aangepast groepsvervoer vanuit Versis. De gemeente meldt uw kind aan bij deze vervoerder. Daarna ontvangt u van Versis automatisch alle benodigde informatie. Alle informatie over het Versis Leerlingenvervoer vindt u op de website van Versis.
 • Leerlingenvervoer wordt alleen verstrekt voor vervoer van- en naar school. Het aangepast groepsvervoer vervoert de leerlingen alleen volgens de schooltijden die vermeld zijn in de schoolgids.

Voor het uitvoeren van het leerlingenvervoer werken wij samen met vervoerder Versis. Heeft u een inhoudelijke klacht of een vraag over het leerlingenvervoer uitgevoerd door Versis?

 • Vragen over de beschikking: via gemeente 140344 of LLV@buren.nl
 • Informatie: groepsvervoer@versis.nl of 088-123 57 00
 • Aan/afmelden bij ziekte: 088-123 57 00 of via de app
 • Klacht over de uitvoering van Versis: 0344-63 85 65, via de website van Versis of middels een brief te sturen naar Versis, Antwoordnummer 370 4000 VB Tiel.

De gemeente Buren berekent een eigen bijdrage als:

 • De leerling naar een basisschool gaat van de gewenste geloofs- of levensovertuiging verder dan 6 km.
 • Op basis van uw verzamelinkomen (peildatum 2022).
 • Voor vervoer naar scholen voor basisonderwijs die meer dan 20 km van de woning liggen, wordt nog een (extra) inkomensafhankelijke bijdrage gevraagd.

Informatie over de tarieven voor de eigen bijdrage en de hoogte van het verzamelinkomen dat van kracht is, staan in het digitale aanvraagformulier leerlingenvervoer.

Heeft u vragen of wijzigingen met betrekking tot het leerlingenvervoer, bijvoorbeeld een verhuizing of een wijziging in het rittenschema voor aangepast vervoer, geef dit aan ons door via LLV@buren.nl of telefonisch via 140344.