Spring naar content

Legesverordening en tarieven

Geld

De gemeente draagt zorg voor een groot aantal taken zoals: “het onderhoud van de wegen, riool en openbaar groen; de zorg voor jeugd en ouderen; het ondersteunen van sport, kunst en cultuur en nog vele andere zaken”

Bij de uitvoering van deze taken horen producten en diensten die de gemeente rechtstreeks uitvoert voor individuele inwoners en bedrijven. U kunt hierbij denken aan het aanvragen van een vergunning voor de bouw van bijvoorbeeld een huis, het aanvragen van een paspoort, id-kaart of een rijbewijs. De kosten die u als aanvrager voor deze producten en diensten betaalt noemen wij leges.

In de legesverordening staan de regels en afspraken die de gemeenteraad over leges heeft vastgesteld. In de legesverordening staan bijvoorbeeld de wijze van betalen (heffen) en termijnen beschreven. In deze verordening staan de kosten die u voor de verschillende gemeentelijke producten en diensten betaalt.

Elk jaar publiceert de gemeente deze legesverordening in het landelijke digitale informatiesysteem hiervoor.

Meer informatie

Gemeenten heffen leges om haar taken voor individuele afnemers te bekostigen. De opbrengsten van de leges worden gebruikt om kosten voor personeels, huisvesting en materiaalkosten te dekken. De opbrengst uit de leges mag de totale kosten niet overtreffen. Met andere woorden: de gemeenten kan geen winst maken op de diensten die zij levert.

Wie de leges betalen, is afhankelijk van het type dienst dat wordt afgenomen. In veel voorkomende gevallen zijn het individuele inwoners die betalen voor een paspoort, een rijbewijs of een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie. Het kunnen echter ook bedrijven zijn zoals een projectontwikkelaar die een aanvraag indient voor een omgevingsvergunning.

Een van de voorwaarden is dat de gemeenteraad een legesverordening vaststelt. In deze verordening zijn bepalingen opgenomen over

  • de activiteiten waarvoor de gemeente leges in rekening brengt;
  • de tarieven die de gemeente hiervoor hanteert;
  • de grondslagen die de gemeente hanteert bij het heffen van de leges.

Ook moet de gemeente onderbouwen welke kosten aan de dienstverlening zijn verbonden.

Naast de regelgeving beschreven in de legesverordening zijn in de gemeente Buren de volgende regels van toepassing:

  1. Een eerste, orienterend gesprek is gratis
  2. Bent u al begonnen met bouwen voordat u hiervoor een vergunning heeft dan komt er een boete van 25% op de leges.